Kancelária NR SR: Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

Názov www stránky Kancelária NR SR

Identifikátor výberového konania: VK/2019/1807

Služobný úrad: Kancelária Národnej rady SR

Sídlo služobného úradu:

Námestie Alexandra Dubčeka 4819
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81280

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Tlačové a informačné oddelenie

Nadriadený organizačný útvar: Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

Odbor štátnej služby: 6 Masmediálna politika Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a sprístupňovanie informácií

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť: 8.14 –Tvorivé spracúvanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky národnej rady a jej kancelárie z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahraničnopolitickú orientáciu, aktívne tlmočenie politiky národnej rady a jej kancelárie smerom k verejnosti.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • zabezpečuje včasné a pravdivé poskytnutie informácií žiadateľom podľa § 5 ods. 1 a 2 a § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v prípade neprítomnosti zastupuje riaditeľa/ku odboru,
 • vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných Národnej rade SR podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • koordinuje vybavovanie žiadostí v rámci Návštevno-informačného centra podaných Národnej rade SR podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zodpovedá za riadne vyberanie správnych poplatkov za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v spolupráci so sekretariátom predsedu NR SR zabezpečuje vybavovanie podnetov od občanov adresovaných predsedovi NR SR,
 • plnenie ďalších pokynov podľa riaditeľa/ky odboru.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Námestie Alexandra Dubčeka 4819
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81280

 

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka:

 • Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty): V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
 • po autentifikácii (s použitím eID karty): V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 12.03.2019

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 19.03.2019

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Kancelária Národnej rady SR Námestie Alexandra Dubčeka 4819 81280 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 3.4.2019

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:

Kancelária Národnej rady SR Námestie Alexandra Dubčeka 4819 81280 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

 

Kontaktná osoba

Meno: Mgr. Jakub Brezina

Telefónne číslo: +421259722405

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.