Kancelária prezidenta: Hlavný referent

 • Kdekoľvek

Výberové konanie

VK/2017/3202
Organizačný útvar:
 oddelenie pre styk s verejnosťou
Nadriadený organizačný útvar: odbor komunikácie

Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný referent (4. PT podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

Vedúci štátny zamestnanec: nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť:
4.02 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov k odborným stanoviskám.
4.03 Samostatné odborné činnosti v oblasti petícií a sťažností vrátane vedenia ich centrálnej evidencie.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • Vybavovanie samostatnej odbornej činnosti a spisovej agendy – v oblasti prijímania, evidovania a vybavovania podaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane vedenia centrálnej evidencie podaní a osobitného vedenia centrálnej evidencie petícií a sťažností,
 • spolupráca pri spracúvaní informácií o obsahu podaní fyzických osôb a právnických osôb so zameraním na ich štruktúru podľa jednotlivých oblastí a najproblémovejších okruhov,
 • zodpovednosť za včasnosť a formálnu správnosť vypracovaných materiálov,
 • podieľanie sa spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so súdmi, s orgánmi prokuratúry, polície, s občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami, ktorých činnosti sa podania týkajú,
 • podieľanie sa na spracúvaní podkladov štatistiky došlých a vybavených podaní fyzických a právnických osôb.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. a Štefánikova ulica, Bratislava

Predpoklady: 

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť nie je potrebné preukázať odpisom registra trestov.

Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky.
Nevyžaduje sa zdravotná spôsobilosť.
Nevyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka.
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, a to pre stupeň utajenia „Dôverné“ (u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto).

Ďalšie požiadavky

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Ústavy Slovenskej republiky, zákona NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • užívateľská znalosť práce s PC (Microsoft Office, Internet, IBM Notes),

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná) v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
f. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
a) v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje – VK/2017/3202

b) v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

c) bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

d) s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 1. 12. 2017
Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokumentmi: 8. 12. 2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • https://open.slovensko.sk/vk
 • (alebo) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: december 2017 / január 2018
Predpokladané miesto konania výberového konania: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Poznámka: Žiadosť o zaradenie do výberového konania podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Šimková
+421257888173

 

ODKAZ NA VÝBEROVÉ KONANIE