Kancelária prezidenta SR: hlavný radca

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V8/OÚ/2016):

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný radca

Odbor štátnej služby: Ekonomika a správa – rozpočet a financovanie.

Organizačný útvar:  oddelenie rozpočtu a financovania v odbore ekonomiky a správy.

Hlavné úlohy:

 • Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu a záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu kancelárie,
 • koordinácia činnosti pri príprave podkladov z jednotlivých organizačných útvarov kancelárie, koncepčné spracovávanie ich požiadaviek  pre  zostavenie návrhu viacročného rozpočtu  za kanceláriu,
 • koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení v oblasti čerpania rozpočtu v kancelárii,
 • rozpis schválených záväzných úloh, záväzných limitov a záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly na vlastné rozpočtové hospodárenie,
 • vykonávanie rozpočtových opatrení, ktoré možno urobiť bez zmeny záväzných ukazovateľov kapitoly,
 • príprava podkladov a žiadostí pre vykonanie rozpočtového opatrenia, ktoré možno vykonať len so súhlasom MF SR (zmena záväzných ukazovateľov),
 • vedenie operatívnej evidencie  vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu roka,
 • metodické usmerňovanie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami kapitoly v zmysle platných predpisov a zabezpečenie dodržania záväzných limitov v rámci kancelárie,
 • vypracovanie mesačných správ, rozborov a analýz o vývoji rozpočtového hospodárenia, ktoré požaduje MF SR, vypracovávanie štvrťročných správ a analýz plnenia príjmov a výdavkov pre potreby kancelárie,
 • vypracovávanie návrhu záverečného účtu  za kanceláriu po získaní podkladov z jednotlivých organizačných útvarov kancelárie; predkladanie odsúhlaseného návrhu záverečného účtu MF SR, vláde Slovenskej republiky a príslušnému orgánu Národnej rady Slovenskej republiky v požadovanej štruktúre a forme,
 • spolupráca pri vypracovávaní návrhu rozpočtu sociálneho fondu, usmerňovanie jeho čerpania  a tvorby,
 • komplexné zabezpečovanie účtovných agend v zmysle všeobecne záväzných platných predpisov a internej smernice pre vedenie účtovníctva v kancelárii, vedenie účtovnej evidencie o stave a pohybe majetku, záväzkov a pohľadávok, účtovanie o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch kancelárie.
 • denné účtovanie účtovných prípadov podľa výpisov zo štátnej pokladnice – kapitálové výdavky, bežné výdavky, pokladničné výdavky, výdavky zo sociálneho fondu, bežné transfery, pohonné hmoty, domáce a zahraničné pracovné cesty, zaraďovanie majetku do účtovnej evidencie, účtovné odpisy, pohyby zásob, dary, príjmy a ďalšie účtovné prípady,
 • vedenie evidencie účtov kancelárie, vrátane mimorozpočtových zdrojov a zodpovednosť za správne zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v zmysle platných predpisov,
 • mesačné účtovanie poskytnutých záloh na drobný nákup, reprezentačné, pohonné hmoty, rôzne preúčtovania, účtovanie miezd zamestnancov, daň z príjmu, odvody do poisťovní,
 • mesačné odsúhlasovanie účtovného stavu majetku s operatívnou evidenciou skladu darov, potravín a nápojov, vyznamenaní, kancelárskych a hygienických potrieb,
 • mesačné odsúhlasovanie účtovných okruhov (vždy pred účtovným uzatvorením príslušného mesiaca),
 • spracúvanie mesačných účtovných uzávierok a ročnej účtovnej závierky, vrátane celého procesu konsolidácie,
 • zostavovanie účtovných a finančných výkazov, ich predkladanie ministerstvu financií a kancelárii pre potreby riadenia,
 • zoraďovanie, označovanie a ukladanie účtovných dokladov do príručnej spisovne,
 • vedenie evidencie došlých faktúr, ich denné zapisovanie do elektronického systému, ktorý vytvára tzv. likvidačný list na odsúhlasenie výdavku ku každej faktúre a knihu došlých faktúr,
 • zostavovanie účtového rozvrhu pre vedenie účtovníctva,
 • kontrolovanie správneho a úplného dokladovania účtovných dokladov pred ich zaúčtovaním v zmysle interných smerníc pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov v kancelárii,
 • porovnávanie výsledkov fyzickej inventúry s účtovnou evidenciou, nahlasovanie prípadných rozdielov inventarizačnej komisii za účelom ich usporiadania,
 • vykonávanie agendy úhrad faktúr a výkon agendy pokladničnej služby v čase neprítomnosti zamestnanca, ktorý tento výkon realizuje.

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované schopnosti, zručnosti a  osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné  myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami; znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Požadované odborné znalosti: Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Dôverné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V8/OÚ/2016
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie  o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 18.12.2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí:  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: „V8/OÚ/2016 – neotvárať!“

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173