Kancelária prezidenta SR: hlavný radca

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V9/OÚ/2016):

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný radca

Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – vnútorná politika.

Organizačný útvar:  oddelenie regionálnej politiky, v odbore vnútornej politiky

Hlavné úlohy:

 • Vypracúvanie analýz, odborných posudkov, stanovísk a komplexných informácií na účely rozhodovacieho procesu prezidenta republiky rámci jeho ústavných právomocí,
 • koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta republiky a kancelárie,
 • tvorba metodických zásad a analýza vývoja hospodárstva Slovenskej republiky v jeho makroekonomických a sociálnoekonomických veličinách,
 • tvorba metodických zásad a vypracúvanie odborných stanovísk k vnútornej politike, komunálnej politike a regionálnej politike,
 • vypracúvanie odborných stanovísk k činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, parlamentných a mimoparlamentných politických strán a politických hnutí, cirkví a náboženských spoločností, ďalších štátnych orgánov a orgánov samosprávy na základe analýzy činnosti týchto orgánov,
 • vypracúvanie odborných stanovísk k aktuálnym vnútropolitickým otázkam na rokovania prezidenta republiky najmä s ústavnými činiteľmi a predstaviteľmi územnej samosprávy,
 • tvorivé spracúvanie podkladov z oblastí hospodárstva Slovenskej republiky, politického a kultúrneho života na výkon funkcie prezidenta republiky najmä pre jeho verejnú činnosť  v rámci stretnutí s občanmi a predstaviteľmi regiónov,
 • príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta republiky a kancelárie súvisiacich s jeho korešpondenciou,
 • analytická činnosť súvisiaca s prípravou podkladov pre zabezpečenie oficiálnych, pracovných návštev, prijatí a stretnutí u prezidenta republiky,
 • vypracovanie čiastkových podkladov k správe o stave Slovenskej republiky a návrhu správy o závažných politických otázkach, ktoré prezident republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky,
 • obsahová príprava návštev prezidenta republiky na území Slovenskej republiky a prijatí štátnych funkcionárov, zástupcov politických strán a politických hnutí, predstaviteľov verejného a politického života v Slovenskej republike,
 • tvorivé spracúvanie podkladov pre vystúpenia prezidenta republiky.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované schopnosti, zručnosti a  osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami; aktívna znalosť anglického jazyka a znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Požadované odborné znalosti: najmä Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon č.  303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z., zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosti o štátnych politikách v oblastiach školstva, zdravotníctva, regionálnej a komunálnej politiky, rozvoja miest a obcí Slovenska, rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a životného prostredia, podpory inovatívnych trendov v hospodárskej politike krajiny a v podnikaní, protikorupčných politík a otvoreného vládnutia a premien územnej samosprávy a štátnej správy a o ďalších vnútropolitických aspektoch vývoja Slovenskej republiky.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V9/OÚ/2016
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie  o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 23.12.2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: „V9/OÚ/2016 – neotvárať!“

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173