Kancelária prezidenta SR: hlavný radca

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V1/OÚ/2017):

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: hlavný radca
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – protokol.
Organizačný útvar:  odbor protokolu

Hlavné úlohy:

 • tvorba protokolárnych pravidiel vrátane protokolárneho zabezpečenia výkonu ústavných právomocí prezidenta republiky;
 • protokolárne zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta republiky;
 • protokolárne zabezpečovanie návštev prezidenta republiky v zahraničí a návštev hláv iných štátov a prijatí ďalších zahraničných hostí u prezidenta republiky;
 • protokolárne zabezpečovanie spoločensko-politických akcií celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré usporadúva prezident republiky;
 • koordinácia prípravy rokovaní prezidenta republiky s ústavnými činiteľmi, s inými funkcionármi, predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, zástupcami vedeckých ustanovizní a s fyzickými osobami;
 • protokolárne zabezpečovanie pozvaní najvyšších predstaviteľov štátu, vyšších štátnych funkcionárov a predstaviteľov orgánov verejnej správy na prijatie u prezidenta republiky;
 • koordinačná činnosť orgánov štátnej a miestnej samosprávy pri zabezpečovaní protokolárnych návštev prezidenta republiky, alebo iných najvyšších štátnych predstaviteľov v Slovenskej republike v regiónoch Slovenskej republiky.

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované schopnosti, zručnosti a  osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami; aktívna znalosť anglického jazyka a znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Požadované odborné znalosti: najmä Ústava Slovenskej republiky; zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov; zákon č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; znalosti o aktuálnom vnútropolitickom vývoji v Slovenskej republike a aktuálnom vývoji vo svete, o pravidlách diplomatického protokolu a etikety všeobecne; o pravidlách diplomatického protokolu v Slovenskej republike.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V1/OÚ/2017
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie  o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 30.01.2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: „V1/OÚ/2017 – neotvárať!“

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173