Kancelária prezidenta SR – Hlavný radca, odbor protokolu

  • Kdekoľvek

Výberové konanie

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V3/OÚ/2016):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný radca
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – protokol
Organizačný útvar: odbor protokolu.

Hlavné úlohy:

–    protokolárne zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta republiky;
–    protokolárne zabezpečovanie návštev prezidenta republiky v zahraničí a návštev hláv iných štátov a prijatí ďalších zahraničných hostí u prezidenta republiky;
–    protokolárne zabezpečovanie spoločensko-politických akcií celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré usporadúva prezident republiky;
–    koordinácia prípravy rokovaní prezidenta republiky s ústavnými činiteľmi, s inými funkcionármi, predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, zástupcami vedeckých ustanovizní a s fyzickými osobami;
–    protokolárne zabezpečovanie pozvaní najvyšších predstaviteľov štátu, vyšších štátnych funkcionárov a predstaviteľov orgánov verejnej správy na prijatie u prezidenta republiky;
–    koordinačná činnosť orgánov štátnej a miestnej samosprávy pri zabezpečovaní protokolárnych návštev prezidenta republiky, alebo iných najvyšších štátnych predstaviteľov v Slovenskej republike v regiónoch Slovenskej republiky.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II stupňa.

Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, aktívna znalosť anglického jazyka.

Požadované odborné znalosti: Ústava Slovenskej republiky; zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov; znalosti o aktuálnom vnútropolitickom vývoji v Slovenskej republike a aktuálnom vývoji vo svete, o pravidlách diplomatického protokolu a etikety všeobecne; o pravidlách diplomatického protokolu v Slovenskej republike; znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

–    písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V3/OÚ/2016
–    motivačný list
–    štruktúrovaný životopis
–    fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)
–    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
–    čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
–    fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
–    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
–    čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
–    čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
–    písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 10. marca 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V3/OÚ/2016 – neotvárať !

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173