Kancelária prezidenta SR – Hlavný radca, tlačové oddelenie v odbore komunikácie

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V3/OÚ/2017):

Organizačný útvar: tlačové oddelenie v odbore komunikácie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: hlavný radca
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám

Hlavné úlohy:

 • tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta republiky a tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta republiky a kancelárie a koordinovanie výstupov v širokých spoločenských väzbách,
 • písanie a úprava tlačových správ, fotografií, videí, podkladov a ďalších výstupov,
 • administrácia webovej stránky www.prezident.sk,
 • organizovanie tlačových konferencií a ďalšieho mediálneho programu,
 • monitorovanie a vyhodnocovanie spravodajstva domácich a zahraničných médií,
 • analýza obsahu sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,…),
 • spracovanie odpovedí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady:

 • bezúhonnosť, kreativita, organizačné schopnosti, komunikačné schopnosti, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie…
 • ovládanie Microsoft Office, skúsenosť so spravovaním administračných systémov a sociálnych sietí, základná znalosť HTML je výhodou, základné znalosti Adobe Photoshop a Adobe Premiere,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2, znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Požadované odborné znalosti:

 • najmä Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platný od 01.06.2017),
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a znalosť mediálneho prostredia na Slovensku.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V3/OÚ/2017
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o: a) ovládaní štátneho jazyka, b) spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, c) zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, d) pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 12. 06. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: „V3/OÚ/2017 – neotvárať!“

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173