Kancelária prezidenta SR – Hlavný referent

  • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V2/OÚ/2016):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný referent
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – vnútorná politika.
Organizačný útvar: odbor vnútornej politiky.

Hlavné úlohy: vybavovanie ucelenej odbornej agendy na úseku štátnych záležitostí v súčinnosti s ústrednými orgánmi alebo s orgánmi samosprávy, činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí vo vzťahu k ústavným činiteľom, predstaviteľom verejného a politického života, predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností a zástupcom samosprávy; vypracúvanie čiastkových podkladov k odborným stanoviskám k činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, parlamentných a mimoparlamentných politických strán a politických hnutí, cirkví a náboženských spoločností, ďalších štátnych orgánov a orgánov samosprávy na základe analýzy činnosti týchto orgánov; vypracúvanie odborných čiastkových stanovísk k aktuálnym vnútropolitickým otázkam na rokovania prezidenta republiky najmä s ústavnými činiteľmi a predstaviteľmi územnej samosprávy; spracúvanie podkladov z oblastí štátnych a verejných politík Slovenskej republiky, politického a kultúrneho života na výkon funkcie prezidenta republiky najmä pre jeho verejnú činnosť v rámci stretnutí s občanmi a predstaviteľmi regiónov; príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta republiky a kancelárie prezidenta súvisiacich s jeho korešpondenciou a s prípravou podkladov pre zabezpečenie oficiálnych, pracovných návštev, prijatí a stretnutí u prezidenta republiky; obsahová príprava návštev prezidenta republiky na území Slovenskej republiky a prijatí štátnych funkcionárov, zástupcov politických strán a politických hnutí, predstaviteľov verejného a politického života v Slovenskej republike; spracúvanie podkladov pre vystúpenia prezidenta republiky.

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.

Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, aktívna znalosť anglického jazyka.

Požadované odborné znalosti: najmä Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosti o štátnych politikách v oblastiach verejného zdravotníctva, regionálneho školstva, vysokého školstva, vedy, výskumu a vývoja, súdnictva a justície vo všeobecnosti, podpory inovatívnych trendov v hospodárskej politike krajiny, verejného obstarávania, protikorupčných politík a otvoreného vládnutia a premien územnej samosprávy a štátnej správy a o ďalších vnútropolitických aspektoch vývoja Slovenskej republiky, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Dôverné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

–    písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V2/OÚ/2016
–    motivačný list
–    štruktúrovaný životopis
–    fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní
–    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
–    čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
–    fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
–    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
–    čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
–    čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
–    písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 22. februára 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu.
Označenie na obálke: V2/OÚ/2016 – neotvárať !

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173