Kancelária prezidenta SR – Oddelenie bezpečnosti a ochrany v odbore bezpečnosti a archívu

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V4/OÚ/2016):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný radca
Odbor štátnej služby: Bezpečnosť, ochrana, archív a registratúra
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany v odbore bezpečnosti a archívu

Hlavné úlohy:

 • Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta SR a kancelárie,
 • kontrolná činnosť a plnenie úloh vyplývajúcich kancelárii v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, v oblasti priemyselnej bezpečnosti a v oblasti krízového manažmentu; kontaktná osoba kancelárie s národnými orgánmi krízového manažmentu a pri cvičeniach na národnej úrovni,
 • koordinačná činnosť a plnenie úloh vyplývajúcich kancelárii v oblasti zabezpečenia ochrany rezidencií bývalých prezidentov Slovenskej republiky,
 • koordinačná činnosť a plnenie úloh pri zabezpečovaní odborných servisných a údržbových prác na bezpečnostných systémoch v chránených objektoch sídla hlavy štátu, regionálnych pracoviskách a ostatných objektoch v správe kancelárie, kontaktná osoba kancelárie s orgánmi centrálnej ochrany objektov Krajských riaditeľstiev Policajného zboru SR,
 • plnenie úloh styčnej osoby a koordinačného, resp. výkonného orgánu kancelárie v oblasti medzinárodného (Európska únia/NATO) krízového manažmentu, vrátane cvičení na nadnárodnej úrovni,
 • plnenie úloh vyplývajúcich kancelárii v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a koordinovanie činnosti spojenej s prevádzkou a údržbou stavieb civilnej ochrany v správe kancelárie a s uskladnením zapožičaného materiálu civilnej ochrany,
 • plnenie úloh styčného orgánu kancelárie s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Slovenskou informačnou službou, Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy pri riešení bezpečnostných incidentov,
 • príprava podkladov pre spracovanie vnútorných predpisov, písomností, zmlúv a ďalších dokumentov kancelárie v oblasti bezpečnosti, obrany a ochrany,
 • príprava odborných stanovísk, analýz a návrhov v oblasti bezpečnosti, obrany a ochrany,
 • organizačné zabezpečenie a príprava rokovaní v daných oblastiach s predstaviteľmi partnerských štátnych orgánov, inštitúcií, resp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, základná znalosť anglického jazyka.

Požadované odborné znalosti: Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Prísne tajné“ a absolvovanie skúšky bezpečnostného zamestnanca (potvrdenie NBÚ) v predmetných oblastiach bezpečnosti.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V4/OÚ/2016
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 20. júla 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V4/OÚ/2016 – neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173