Kancelária prezidenta SR – Oddelenie bezpečnostnej politiky

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V2/OÚ/2017):

Organizačný útvar: oddelenie bezpečnostnej politiky v odbore zahraničnej politiky
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: hlavný radca
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – zahraničná politika

Hlavné úlohy:

 • koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta a kancelárie,
 • koordinačná činnosť a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov s nadväznosťou na tvorbu štátnej politiky,
 • zhromažďovanie, spracúvanie a vyhodnocovanie informácií zo zahraničnopolitickej oblasti s dôrazom na bezpečnostnú politiku,
 • vypracúvanie podkladov a odporúčaní na zahraničnopolitické rokovania prezidenta republiky a vedúcich zamestnancov kancelárie v oblasti bezpečnostnej politiky,
 • obsahová príprava návštev hláv štátov, prijatí vedúcich diplomatických misií a ďalších zahraničných hostí prezidenta republiky,
 • obsahová príprava oficiálnych návštev a ostatných návštev prezidenta republiky v zahraničí,
 • príprava prejavov a iných vystúpení prezidenta republiky zo zahraničnopolitickej oblasti v oblasti bezpečnostnej politiky,
 • spracúvanie podkladov, informácií a analýz pre prezidenta republiky na aktuálne zahraničnopolitické témy, alebo podľa pokynov nadriadeného v oblasti bezpečnostnej politiky,
 • spracúvanie zahraničnej a domácej korešpondencie prezidenta republiky, ktorá patrí z hľadiska vecnej príslušnosti odboru zahraničnej politiky v oblasti bezpečnostnej politiky,
 • styk s diplomatickými misiami a zabezpečovanie podkladov k plánovaniu a obsahovej príprave zahraničných ciest prezidenta,
 • príprava reakcií odboru zahraničnej politiky na otázky a podnety fyzických osôb a právnických osôb zo zahraničnopolitickej oblasti,
 • podieľanie sa na tvorbe zahraničnopolitickej databázy odboru zahraničnej politiky v oblasti bezpečnostnej politiky,
 • kontakty a spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, prípadne s úsekmi zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátnych orgánov, politických strán a hnutí a iných inštitúcií.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné myslenie, schopnosť samostatnej a tvorivej práce, organizačné schopnosti, komunikačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami; aktívna znalosť anglického jazyka a znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka, vítaná znalosť ďalšieho cudzieho jazyka.

Požadované odborné znalosti: najmä Ústava Slovenskej republiky; zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov; zákon č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platný od 01.06.2017); zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; znalosti o aktuálnom zahraničnopolitickom vývoji a dianí vo svete, znalosti základných bezpečnostných dokumentov SR, znalosti o fungovaní medzinárodných organizácií (OSN, NATO, EÚ, OBSE) a o pravidlách diplomatického protokolu a etikety.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V2/OÚ/2017
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 12.06.2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: „V2/OÚ/2017 – neotvárať!“

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173.