Kancelária prezidenta SR: Výberové konanie, samostatný radca

 • Kdekoľvek

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 811 06 Bratislava, adresa na doručovanie KP SR, P.O.BOX 128, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V5/OÚ/2016):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, samostatný radca

Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – sekretariát prezidenta Slovenskej republiky

Organizačný útvar: sekretariát prezidenta republiky

Hlavné úlohy:

 • Dokumentovanie a archivovanie aktivít spojených s výkonom funkcie prezidenta,
 • dokumentovanie a archivovanie spisov a aktivít spojených s výkonom funkcie prezidenta, zabezpečenie správy registratúry v odbore,
 • vybavovanie ucelenej spisovej agendy v oblasti prijímania, evidovania a vybavovania podaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane vedenia centrálnej evidencie podaní,
 • samostatné a komplexné zabezpečenie informačnej, organizačnej a evidenčnej činnosti odboru,
 • koordinovanie činností súvisiacich s programom prezidenta republiky v oblasti politickej, sociálnej, humanitárnej a charitatívnej a príprava podkladov na rozhodovanie v daných oblastiach,
 • systematický kontakt vedúci k vzájomnej informovanosti a spolupráci vo vecnej oblasti s vedúcimi zamestnancami, orgánmi štátnej správy, miestnymi samosprávnymi orgánmi a inými inštitúciami,
 • vedenie rozvrhu činnosti sekretariátu prezidenta republiky a koordinácia činností súvisiacich s programom prezidenta republiky,
 • evidencia a zabezpečovanie denného, týždenného a dlhodobého pracovného programu prezidenta republiky,
 • vedenie evidencie štátnych sviatkov a pamätných dní Slovenskej republiky, iných významných výročí v Slovenskej republike a životných výročí ústavných činiteľov a iných významných predstaviteľov verejného a politického života a v súčinnosti s odborom vnútornej politiky príprava príhovorov, pozdravných listov alebo blahoželaní prezidenta republiky k týmto výročiam,
 • príprava podkladov na posudzovanie pozvaní prezidenta na návštevy, žiadostí a návrhov na prevzatie záštity prezidentom republiky a opodstatnenosť žiadostí fyzických osôb a zástupcov právnických osôb o osobné prijatie prezidentom republiky,
 • komplexné zabezpečovanie a organizovanie porád, zasadnutí a operatívnych rokovaní, príprava podkladov na tieto rokovania, kontrola plnenia úloh,
 • sledovanie termínov a kontrola včasnosti vybavenia úloh odboru,
 • organizačné zabezpečovanie činnosti poradcov a externých poradcov prezidenta republiky,
 • analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania alebo sprístupňovania informácií, prípadne aj s priamym spracovaním a zverejňovaním alebo aj s priamym spracovaním a sprístupňovaním informácií,
 • spracovanie evidencie dochádzky zamestnancov odboru, ich predkladanie osobnému úradu v určených alebo dohodnutých lehotách.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa.

Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, odolnosť voči záťaži. Vyžaduje sa ovládanie PC – Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, znalosť anglického jazyka.

Požadované odborné znalosti: Ústava Slovenskej republiky; zákon NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 400/2009 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov; znalosti o pravidlách diplomatického protokolu a etikety všeobecne; o pravidlách diplomatického protokolu v Slovenskej republike; znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Služobného predpisu č. 1/2015 o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a výberom v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa výber uskutoční písomnou formou s následným pohovorom pred komisiou pre výber u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť výberu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla V5/OÚ/2016
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • fotokópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • písomný súhlas o tom, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 08. 08. 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Adresa na doručovanie žiadostí: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V5/OÚ/2016 – neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173