Kancelária Ústavného súdu SR: odborný radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania

VK/2017/476
Služobný úrad

Kancelária Ústavného súdu SR
Sídlo služobného úradu

Hlavná  110
Košice – mestská časť Staré Mesto
04265
Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest

1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar

Referát jazykovej korektúry
Nadriadený organizačný útvar

Odbor súdnych a analytických činností
Odbor štátnej služby

2.06 – Justícia
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

odborný radca
Vedúci štátny zamestnanec

Nie
Druh štátnej služby

stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť

Vykonávanie jazykovej a štylistickej úpravy rozhodnutí určených na publikáciu v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, sumarizácia rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a príprava registrov rukopisu Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Vykonávanie korektúr rozhodnutí Ústavného súdu po stránke jazykovej a štylistickej, kontrola úplnosti a správnosti uvádzaných právnych predpisov, spisových značiek rozhodnutí Ústavného súdu SR, rozhodnutí iných súdov alebo iných orgánov vrátane čísiel konaní uvádzaných v petite návrhov účastníkov konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Vykonávanie jazykovej korektúry interných predpisov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Hlavná  110
Košice – mestská časť Staré Mesto
04265
Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Áno
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad

štátnica zo slovenského jazyka
Študijný odbor

humanitný alebo pedagogický odbor
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie
Vyžaduje sa odborná prax

do 1 roka
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky

excelentná znalosť slovenského jazyka slovom i písmom, pokročilý užívateľ MS Word, odborná skúsenosť s prácou s textom, veľmi dobré štylistické schopnosti, flexibilita a odolnosť voči stresu, zodpovednosť, zmysel pre detail, samostatnosť.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

09.08.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

15.08.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Hlavná 110, Košice 04265
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

30.8.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Hlavná 110 Košice
Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba
Meno

JUDr. Patrícia Dráb Kakarová
Telefónne číslo

+421915103653