Kancelária verejného ochrancu práv: Právnik/Právnička

Názov www stránky Kancelária verejného ochrancu práv

Identifikátor výberového konania: VK/2019/5036

Služobný úrad: Kancelária verejného ochrancu práv

Sídlo služobného úradu:

Grösslingová 2461/35
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
811 09

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín

Nadriadený organizačný útvar: sekcia ochrany základných práv a slobôd

Odbor štátnej služby: verejný ochranca práv

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca – 8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv. Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Samostatná odborná činnosť pri tvorbe analýz, stanovísk, komplexných informácií a príprava a vypracúvanie návrhov pre verejného ochrancu práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti podľa ustanovení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov zahŕňajúca:

 • vybavovanie podnetov fyzických osôb a právnických osôb,
 • preskúmavanie konania, rozhodovania alebo nečinnosti orgánov verejnej správy z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv,
 • uplatňovanie zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb,
 • prípravu podkladov k návrhom na začatie konania podľa čl. 125, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe, resp. ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
 • prípravu návrhov oznámení príslušným orgánom v prípade zistenia, že bol spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie alebo že bola porušená povinnosť ustanovená zákonom,
 • prípravu podkladov k medzirezortným pripomienkovým konaniam v oblasti ochrany základných práv a slobôd, prípravu podnetov na zmenu alebo zrušenie zákona, iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu vydaného orgánom verejnej správy, ktorý porušuje základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb príslušnému orgánu,
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe orgánmi verejnej správy,
 • kontrolu plnenia opatrení verejného ochrancu práv a príprava návrhov na nápravu zistených nedostatkov vo zverenej oblasti činností.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Grösslingová 2461/35
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
811 09

 
Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Študijný odbor: právo

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť a rozhodovacia schopnosť.

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

 

 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty): V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
 • po autentifikácii (s použitím eID karty): V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 08.08.2019

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 23.08.2019

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Kancelária verejného ochrancu práv Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: september 2019

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

 

Iné

Žiadosť o zaradenie do výberového konania podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach. Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, je na účely preukázania bezúhonnosti povinný poskytnúť služobnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo následne v žiadosti o prijatie. Výška základnej zložky mzdy predstavuje platovú tarifu 1190,50 eur v 8. platovej triede podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov + zvýšenie za služobnú prax.

 

Kontaktná osoba

Meno: JUDr. Lucia Chalupková

Telefónne číslo+421232363748

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.