Kancelária verejného ochrancu práv – Odborný referent implementácie medzinárodných dohovorov…

  • Kdekoľvek

Pracovná ponuka: Odborný referent implementácie medzinárodných dohovorov do činnosti orgánov verejnej správy a súladu právnych predpisov – Kancelária verejného ochrancu práv

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy: Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv s medzinárodným dosahom.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných legislatívnych opatrení.

V rámci uvedených úloh bude štátny zamestnanec zabezpečovať samostatnú odbornú činnosť týkajúcu sa prípravy a spracovávania analýz, podkladov, opatrení, stanovísk a rozhodnutí verejného ochrancu práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti podľa ustanovení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a to aj s medzinárodným dosahom, najmä:
– analýzu súladu všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj interných predpisov orgánov verejnej správy s medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
– vyhodnocovanie stupňa implementácie medzinárodných dohovorov, týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd, ktorými je Slovenská republika viazaná do činnosti orgánov verejnej správy,
– tvorbu návrhov právnych predpisov a podnetov na zmenu alebo zrušenie zákona, iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu vydaného orgánom verejnej správy, ktorý porušuje základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb,
– prípravu návrhov na začatie konania podľa čl. 125, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe, resp. ak jeho ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom),
– zabezpečovanie agendy medzirezortných pripomienkových konaní, spracovanie podkladov k periodickým správam, akčným plánom a pod. za Kanceláriu,
– vybavovanie podaní a podnetov fyzických osôb a právnických osôb,
– spoluprácu s orgánmi verejnej správy pri výkone pôsobnosti verejného ochrancu práv pod vedením nadriadených zamestnancov a v rozsahu zverených úloh.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti o zaradenie do výberu s označením „Výber č. ŠS 01/2016“ je možné zaslať poštou na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24, podať osobne v podateľni Kancelárie na Grösslingovej 35, v Bratislave-Staré Mesto alebo zaslať elektronickými prostriedkami na adresu sekretariat@vop.gov.sk.

Lehota na podanie žiadosti: 15. máj 2016; rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni úradu. Žiadosť podanú elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť aj písomne, najneskôr v deň konania výberu.

Zoznam požadovaných dokladov pre výber:

Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, štruktúrovaný profesijný životopis, motivačný list, kópia diplomu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad preukazujúci úroveň jazykových znalostí, čestné vyhlásenie o: spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie, zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ovládaní štátneho jazyka a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch na jednom hárku, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výber bude pozostávať z písomnej a ústnej časti. Súčasťou písomnej časti je aj overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka. Plánovaný termín konania výberu: 8. jún 2016. V prípade veľkého počtu účastníkov si Kancelária verejného ochrancu práv vyhradzuje právo realizovať písomnú a ústnu časť výberu samostatne počas dvoch pracovných dní. O uvedenej skutočnosti bude Kancelária uchádzača informovať v písomnej pozvánke. Ďalšie informácie v prípade potreby na telefónnych číslach: 02/32 36 37 76, 02/32 36 37 77.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 9.6.2016 (ostáva ešte 30 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa v odbore právo

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne

Počítačové znalosti:
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Adresa:

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P. O. Box 1
820 04 Bratislava
http://www.vop.gov.sk

Kontaktná osoba: JUDr. Alexandra Stachová
Tel.: 02/32 36 37 76
Fax: 02/48287203