Magistrát hlavného mesta SR Bratislava: samostatný odborný referent

 • Kdekoľvek

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1,  814 99  Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) samostatný odborný referent v oddelení rozpočtu a kontrollingu Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miesto výkonu práce:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rozpočet a kontrolling, Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava

Rámcová náplň práce:

Vykonávanie ucelenej agendy rozpočtu:

 1. zostavovanie rozpočtu hlavného mesta SR a jeho zmien vo vzťahu k mestským organizáciám, útvarom a oddeleniam,
 2. zabezpečovanie financovania mestských organizácií, vrátane metodického usmerňovania v súvislosti s rozpočtovým hospodárením,
 3. sledovanie prípustnosti operácií z hľadiska plnenia rozpočtu,
 4. zabezpečovanie rozpočtového kontrollingu vo vzťahu k mestským organizáciám, útvarom a oddeleniam,
 5. zabezpečenie prenosu informácií za oblasť rozpočtu do IS NORIS, RIS.SAM,
 6. spracúvanie podkladov a údajov o rozpočtovom hospodárení mestských organizácií, útvarov a oddelení do záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy,
 7. spracúvanie podkladov a údajov o rozpočtovom hospodárení do orgánov mesta.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie ekonomické výhodou.
 2. Odborná prax minimálne 3 roky.
 3. Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy.
 4. Bezúhonnosť
 5. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie.
 6. Počítačové znalosti

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis.
 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat:

Dohodou.

Termín nástupu:

Dohodou.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR rozpočet – neotvárať“, najneskôr do 06. 03. 2017 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99  Bratislava 1

 

Oficiálna stránka ponuky