Magistrát hlavného mesta SR Bratislava: Samostatný odborný referent

 • Kdekoľvek
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) Samostatný odborný referent v oddelení obstarávania územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výberové konanie na pozíciu Samostatný odborný referent v oddelení obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) Samostatný odborný referent v oddelení obstarávania územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miesto výkonu práce:

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Laurinská 7, 814 99 Bratislava

Rámcová náplň práce:

 1. odborná koordinácia dokumentov pre územie mesta v oblasti územného plánovania z hľadiska medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov (koordinácia pri konkrétnych ÚPP a ÚPD),
 2. príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 3. príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 4. spolupráca pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta v zmysle §2a stavebného zákona,
 5. vypracováva materiály na rokovania orgánov samosprávy hlavného mesta v určených termínoch a zodpovedá za ich formálnu a obsahovú stránku,
 6. prešetruje vecný obsah interpelácii poslancov, vypracováva návrhy odpovedí, vrátane návrhov na riešenie, zodpovedá za úplnosť podávaných informácií
 7. spolupracuje s oddelením informatiky pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť  a včasné spracovanie údajov,
 8. v rozsahu podľa pokynov vedúceho oddelenia spolupracuje s inými oddeleniami magistrátu zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania,
 9. metodicky usmerňuje zamestnancov odd. servis pre občana.
 10. komunikuje s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia a podľa pokynov vedúceho oddelenia,
 11. vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov vedúceho.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor architektúra a územné plánovanie
 2. minimálna prax 2 roky
 3. odborná prax v samospráve výhodou
 4. odborná spôsobilosť v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov výhodou
 5. znalosť územného plánu výhodou
 6. ovládanie PC (Microsoft Excel, Word) na užívateľskej úrovni
 7. bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať
 8. znalosť cudzieho jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis.
 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat:

Dohodou.
Termín nástupu:
Dohodou

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR v OOUPD – neotvárať“, najneskôr do 4.1.2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Ďalšie pracovné pozície nájdete TU!