Riaditeľ/ka kancelárie riaditeľa v Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Názov www stránky Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Výberové konanie na pozíciu Riaditeľa/ky kancelárie riaditeľa v Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu): Riaditeľa/ky kancelárie riaditeľa v Metropolitnom inštitúte Bratislavy – MIB

Miesto výkonu práce:

Metropolitný inštitút Bratislavy, Kancelária riaditeľa, Ventúrska 22, 814 99 Bratislava

Rámcová náplň práce:

 1. Zavádzanie princípov tvorby politík, projektového manažmentu
 2. Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 3. Zabezpečenie plynulého fungovanie prev.dzkových a organizačných činností Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 4. Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 5. Zastupovanie riaditeľa MIB v čase jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu.
 6. Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
 2. Minimálne 5 rokov odbornej praxe
 3. Riadiaca prax min. 2 roky.
 4. Systémový prehľad v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania
 5. Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov
 6. Základné facilitačné zručnosti.
 7. Riadenie a kontrola činností v oblasti personálnej agendy, finančného manažmentu, procesu verejných obstarávaní, úloh plynúcich z Hlavného mesta SR Bratislavy.
 8. Zabezpečenie plynulého fungovanie prev.dzkových a organizačných činností Metropolitného inštitútu Bratislavy.
 9. Spolupráca a komunikácia s partnerskými organizáciami MIBu, magistrátom HM BA a ostatných organizácií mesta ohľadom plnenia projektových činností.
 10. Zastupovanie riaditeľa MIB v čase jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu.
 11. Iné úlohy najmä súvisiace s prevádzkou a organizáciou MIBu.
 12. Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti.
 13. Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
 14. Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi.
 15. Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
 16. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita.
 17. Dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom- úroveň B2 a vyššie.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list /max. dve normostrany/
 2. Životopis /max. 4 normostrany/
 3. Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete v závere inzerátu/
 4. Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete v závere inzerátu/
 5. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POZNÁMKA:

 • V životopise a dotazníku je potrebné uviesť presný dátum začiatku a ukončenia pracovného pomeru /deň, mesiac, rok/ a taktiež uviesť presné dátumy v prípade požadovanej praxe.
 • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.
 • Súčasťou VK môže byť aj vypracovanie prípadnej štúdie / zadania.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat:

Funkčný plat od 1 600 EUR/mes.

Tarifný plat: od 905 eur

Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním.

Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Benefity:

 1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
 3. Ďalšie benefity:
 • pružný pracovný čas
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • možnosť čiastočného home-office
 • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií
 • multisport karta
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Termín nástupu:

Dohodou.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky na https://ats.nalgoo.com/sk/gate/bratislava/position/28491 najneskôr do 20.08.2020

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit ats.nalgoo.com.