Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy: odborný referent

 • Kdekoľvek
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1,  814 99  Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) samostatný odborný referent v oblasti rozpočtu a kontrollingu Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 
Miesto výkonu práce:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rozpočet a kontrolling, Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava
 
Rámcová náplň práce:
Vykonávanie ucelenej agendy rozpočtu:
 • zabezpečovanie rozpočtového kontrollingu a údajov z informačného systému a výstupov z účtovníctva,
 • sledovanie prípustnosti operácií z hľadiska plnenia rozpočtu,
 • participácia na zostavovaní rozpočtu hlavného mesta SR a jeho zmien,
 • zabezpečenie prenosu informácií za oblasť rozpočtu do informačných systémov (IS NORIS, RIS.SAM),
 • spracúvanie podkladov a údajov o rozpočtovom hospodárení útvarov Magistrátu a mestských organizácií do záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy a do orgánov mesta.
Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 
 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
 2. Výhodou ekonomické zameranie a praktické znalosti z rozpočtovníctva, z účtovníctva,  z hospodárskej informatiky a zo spracovávania dát.
 3. Odborná prax minimálne 3 roky.
 4. Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy.
 5. Bezúhonnosť
 6. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie.
 7. Počítačové znalosti – veľmi dobrá úroveň Excelu.
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis.
 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer.
 
Ponúkaný plat:
Dohodou.
Termín nástupu:
Dohodou.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR rozpočet – neotvárať“, najneskôr do 9.11. 2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99  Bratislava 1