Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Samostatný odborný referent v oddelení stratégie a projektov

  • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sledovanie prioritných projektov hlavného mesta, vyhľadávanie možností spolufinancovania z fondov EÚ a koordinácia spolupráce s odbornými útvarmi magistrátu na zabezpečenie realizácie, prefinancovania a implementácie projektov pri ich spolufinancovaní z fondov EÚ.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – OSAP – neotvárať“, najneskôr do 21.03.2016 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie na www.bratislava.sk

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne

 

Počítačové znalosti:

Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–  Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
–  Odborná prax minimálne 3 roky, z toho minimálne 1 rok ako projektový manažér.
–  Znalosť problematiky EÚ fondov (vypracovanie žiadostí o NFP, prípravy ŽoP, podkladov na VO a zmlúv o NFP/kontrolou žiadosti o NFP, kontrolou ŽoP, kontrolou VO a zmlúv o NFP) a súvisiacej legislatívy.
–  Zrealizované minimálne 2 projekty financované z EÚ fondov (projekty zamerané na oblasť dopravnej infraštruktúry, oblasť životného prostredia alebo cezhraničnú spoluprácu výhodou).
–  Skúsenosti s vypracovaním strategických materiálov.
–  Bezúhonnosť.
–  Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.
–  Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
–  Znalosť anglického jazyka.