Mesto Hlohovec: Koordinátor/ka práce s mládežou

Názov www stránky Mesto Hlohovec

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci a

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

KOORDINÁTOR PRÁCE S MLÁDEŽOU

 

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • rozvíja a koordinuje prácu s mládežou v meste Hlohovec
 • implementuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou mesta Hlohovec schválenej pod názvom „Príručka rozvoja mládeže / 2021 – 2026“
 • každoročne vypracováva, kontroluje a vyhodnocuje plnenie akčného plánu
 • mapuje potreby a záujmy mladých ľudí v meste
 • vytvára analýzy pre potreby mesta Hlohovec týkajúce sa mládeže
 • vytvára a aktualizuje databázu organizácií a skupín pracujúcich s mládežou v meste Hlohovec
 • koordinuje a rozvíja aktivity mládežníckeho združenia „mladihc“
 • pomáha pri organizovaní a realizácii podujatí pre deti a mládež
 • vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Hlohovec
 • koordinuje platformu mládeže, ktorá slúži na sieťovanie a spoluprácu organizácií pracujúcich s mládežou
 • je kontaktnou osobou pre mladých ľudí vo vzťahu k mestu Hlohovec
 • aktívne spolupracuje s inštitúciami mesta Hlohovec a organizáciami, ktoré pracujú s mládežou, a koordinuje ich činnosť a vzájomnú spoluprácu
 • rozvíja žiacke školské rady a školské parlamenty v školách v meste Hlohovec
 • komunikuje a úzko spolupracuje so všetkými útvarmi mesta Hlohovec
 • vyhľadáva, navrhuje, koordinuje a mapuje partnerstvá mesta v oblasti mládeže s inštitúciami, súkromným sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju týchto partnerstiev
 • zúčastňuje sa školení, seminárov, konferencií a iných podujatí, ktoré vedú k rozvoju práce s mládežou na území mesta
 • koordinuje propagáciu činností v oblasti práce s mládežou
 • aktívne rozvíja participáciu detí a mládeže na území mesta na všetkých stupňoch
 • spolupracuje na strategických a rozvojových projektoch mesta Hlohovec

Podmienky účasti:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • bezúhonnosť
 • pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook a ďalšie)

Výhoda:

 • skúsenosti v oblasti práce s mládežou a z účasti na mládežníckych programoch
 • skúsenosť s tvorbou analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov
 • ovládanie grafických programov
 • znalosť zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovná pozícia sa obsadzuje na čiastočný pracovný úväzok. Výška platu bude stanovená v závislosti od rozsahu dohodnutých pracovných hodín.

Zamestnanecké benefity:

 • odmeny, príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
 • možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • Sick days
 • pružný pracovný čas

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné zručnosti (najmä dialóg s mladými ľuďmi)
 • kreativita a iniciatívnosť
 • schopnosť riešiť problémy samostatne
 • organizačné schopnosti
 • vysoké pracovné nasadenie
 • schopnosť pracovať v tíme
 • aktívny prístup k riešeniu úloh
 • zodpovednosť a flexibilita
 • vzťah k mládeži

Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • motivačným listom
 • vypracovaným zadaním, ktoré bude obsahovať návrh opatrení k rozvoju práce s mládežou v meste Hlohovec na 1 kalendárny rok, vychádzajúc z Príručky rozvoja mládeže / 2021-2026
 • fotokópiou dokladu o vzdelaní
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 30. 04. 2021 do 11.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:

Mesto Hlohovec M. R. Štefánika č. 1 920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Uzatvorenú obálku je potrebné označiť heslom: „KOORDINÁTOR PRÁCE S MLÁDEŽOU“ – neotvárať.

Nástup do pracovného pomeru je možný ihneď, prípadne dohodou.
Pracovná pozícia sa obsadzuje na čiastočný pracovný úväzok. Rozsah pracovných hodín bude dohodnutý na pracovnom pohovore.

Pohovoru sa zúčastnia vybraní uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Matúš Lukačovič, tel. 033 / 7368 235

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit www.hlohovec.sk.