MF SR – Hlavný štátny radca v oddelení systémových analýz a výkazníctva

 • Kdekoľvek

Pracovná ponuka: výber z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu na funkciu hlavný štátny radca v oddelení systémových analýz a výkazníctva, Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála  štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný  štátny radca

Počet obsadzovaných miest:  1

Odbor štátnej služby:  1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky ES

Organizačný útvar:  Sekcia európskych fondov, odbor systémových analýz a účtovníctva, oddelenie systémových analýz a výkazníctva,

Hlavné úlohy:  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej Únie na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované odborné znalosti:

 1. Znalosť základných princípov implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a financovania prostriedkov poskytovaných z rozpočtu EÚ prostredníctvom verených financií v podmienkach SR;
 2. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
 4. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020;
 5. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov,  zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zmien a doplnkov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 6. ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, veľmi dobré ovládanie Microsoft Office (MS Word, MS Excel, Power Point, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.

Ďalšie požadované schopnosti:  samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme,

Ďalšie požiadavky: anglický jazyk na mierne pokročilej  úrovni

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami:  nevyžaduje sa

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  nevyžadujú sa

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 o štátnej službe

Dátum podania  žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 1. mája 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Mgr. Anna Hanuliaková, anna.hanuliakova@mfsr.sk

S označením na obálke a v žiadosti: V/O/2016/6

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu: na tel. č. 02/59582023 – Mgr. Anna Hanuliaková, anna.hanuliakova@mfsr.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa oddelenia systémových analýz a výkazníctva: na tel. č. 5958 3407 – Mgr. Jozef Tomko, jozef.tomko@mfsr.sk