MF SR: Štátny radca v oddelení koordinácie záležitostí EÚ

 • Kdekoľvek

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu štátny radca v oddelení koordinácie záležitostí EÚ

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

 • Druh štátnej služby:  stála štátna služba
 • Obsadzovaná funkcia: štátny radca
 • Počet obsadzovaných miest: 1 miesto
 • Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
 • Organizačný útvar:  sekcia medzinárodných vzťahov, odbor európskych záležitostí, oddelenie koordinácie záležitostí EÚ.

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky: ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované odborné znalosti:

1. Zmluva o EÚ; Zmluva o fungovaní EÚ; Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ; Nariadenie Rady č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní postupu pri nadmernom deficite verejných financií; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne; Zmluva o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu; Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii.

2. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Notus Lotes, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.

 

Ďalšie požadované schopnosti: schopnosť pracovať pod tlakom,  schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť,  zodpovednosť.

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z.
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
 • písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Dátum podania  žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 8. februára  2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Ing. Mária Halinkovičová, maria.halinkovicova@mfsr.sk

S označením na obálke a v žiadosti: V/ŠZ/2016/4

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu zo štátnych zamestnancov: na tel. č. 02/59582024, Ing. Mária Halinkovičová, maria.halinkovicova@mfsr.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. č. 02/59583325, MSc. Roman Dojčák, roman.dojcak@mfsr.sk

Odkaz na oficiálne oznámenie o výbere: kliknite tu