MH SR – Odbor investícií (198): Hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

Názov služobného úradu – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Adresa služobného úradu – Mierová 19, 827 15 Bratislava

Druh štátnej služby – stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia – hlavný štátny radca

Počet obsadzovaných miest – 1

Odbor štátnej služby – 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví

Organizačný útvar – 4220 (198) Odbor investícií

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

V rámci najnáročnejšej činnosti vykonáva:

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva.

 1. Tvorba štátnej politiky, programov dlhodobého rozvoja vo vecne vymedzenej oblasti – podpora stimulácie rozvoja počiatočných investícií v rámci hospodárstva SR s cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov podporou zakladania nových podnikov, rozširovania existujúcich podnikov, diverzifikácie výroby podniku na nové, dodatočné výrobky a tvorby priamych nových pracovných miest, zriaďovania technologických centier, rozširovania technologických centier a zriaďovania centier strategických služieb.
 2. Koordinačná, metodická a kontrolná činnosť v systéme poskytovania podpory formou investičnej pomoci.
 3. Posudzovanie a hodnotenie investičných zámerov na všeobecnej procesnej úrovni a na podrobnejšej ekonomickej úrovni.
 4. Analýza prítomnosti motivačného účinku investičnej pomoci ex ante hodnotením na základe analýzy porovnávajúcej situáciu/úroveň plánovanej činnosti bez investičnej pomoci a s poskytnutou investičnou pomocou.
 5. Posudzovanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci, vypracovanie návrhov na schválenie investičnej pomoci do porady vedenia MH SR a Vlády SR.
 6. Zabezpečenie komunikácie s investormi, vyhodnotenie podkladov, investičných správ a návrhov zmlúv, sledovanie časového harmonogramu vyplývajúceho z podpísaných zmlúv medzi MH SR a prijímateľom investičnej pomoci.
 7. Analytická činnosť vrátane prípravy podkladov a návrhov riešení v oblasti zabezpečovania procesu prípravy investícií za odvetvia v pôsobnosti MH SR.
 8. Analýza účinnosti doteraz prijatých opatrení, vyhodnocovanie výsledkov účinnosti navrhovaných opatrení, príprava podkladov pre vyhodnocovanie prijatých rozvojových programov.
 9. Odborné činnosti v oblasti regionálnej investičnej pomoci pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacej legislatívy.
 10. Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva.

Ostatné činnosti:

 1. Spolupráca na príprave inštitucionálneho rámca, pravidiel v oblasti poskytovania regionálnej investičnej pomoci investorom v súlade so smernicami EÚ. Účasť na spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, medzirezortnými a medzinárodnými inštitúciami, osobitne OECD a EÚ.
 2. Kontaktná osoba v spolupráci s Európskou komisiou.
 3. Vytváranie údajovej a expertnej databázy o investičných zámeroch.
 4. Evidencia investorov na území SR, ktorí požiadali o poskytnutie investičnej pomoci.
 5. Zabezpečenie ďalších úlohy podľa pokynov nadriadeného v súlade s kompetenciami organizačného poriadku ministerstva.

 

Kvalifikačné predpoklady

Dosiahnuté vzdelanie – vysokoškolské druhého stupňa, odbor právo výhodou

Osobitné kvalifikačné predpoklady – nevyžadujú sa.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – nevyžadujú sa.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti – schopnosť tvoriť koncepcie a analytické dokumenty, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu.

Požadované odborné znalosti

– znalosť zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– znalosť nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky,

– znalosť Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy,

– znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– znalosť  kodifikovanej podoby slovenského jazyka,

– ovládanie cudzieho jazyka – Anglický jazyk, základná úroveň, používateľ základov jazyka, úroveň A1,

– IT zručnosti – Microsoft Office, Internet Explorer.

 

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu

Požadované doklady:

 1. profesijný životopis,
 2. kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 3. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie požadovaného cudzieho jazyka – Anglický jazyk, základná úroveň, používateľ základov jazyka, úroveň A1,
 4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 5. čestné vyhlásenie o:
 6. a) spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. b) ovládaní štátneho jazyka,
 8. c) zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 9. d) tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, resp. občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie,
 10. e) ovládaní cudzieho jazyka – Anglický jazyk, základná úroveň, používateľ základov jazyka, úroveň A1, ak
  uchádzač nepredloží doklad podľa bodu 4,
 11. f) pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome a v profesijnom životopise.
 12. písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. na účely výberu na nevyhnutne potrebnú dobu, najdlhšie do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi – do 18.07.2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu – Ministerstvo hospodárstva SR, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

S označením na obálke a žiadosti – V č. 18/2016

Ďalšie informácie na č. tel. 02/4854 1333, spirova@mhsr.sk