MH SR – Odbor investícií (hlavný štátny radca)

 • Kdekoľvek

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

Názov služobného úradu – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Adresa služobného úradu – Mierová 19, 827 15 Bratislava

Druh štátnej služby – stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia – hlavný štátny radca

Počet obsadzovaných miest – 1

Odbor štátnej služby – 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví

Organizačný útvar – 4220 (547) odbor investícií

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta

 

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.

 1. Tvorba štátnej politiky programov dlhodobého rozvoja vo vecne vymedzenej oblasti – podpora stimulácie rozvoja počiatočných investícií v rámci hospodárstva SR s cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov podporou zakladania nových podnikov, rozširovania existujúcich podnikov, diverzifikácie výroby podniku na nové, dodatočné výrobky a tvorby priamych nových pracovných miest, a to technologických centier, zriaďovania centier strategických služieb.
 2. Koordinačná, metodická a kontrolná činnosť v systéme poskytovania podpory formou investičnej pomoci.
 3. Posudzovanie a hodnotenie investičných zámerov na všeobecnej procesnej a na podrobnejšej ekonomickej úrovni.
 4. Analýza prítomnosti motivačného účinku investičnej pomoci ex ante hodnotením na základe analýzy porovnávajúcej situáciu / úroveň plánovanej činnosti bez investičnej pomoci a s poskytnutou investičnou pomocou.
  1. Posudzovanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci, vypracovanie návrhov na schválenie investičnej pomoci do porady vedenia MH SR a Vlády SR.
  2. Zabezpečenie komunikácie s investormi, vyhodnotenie podkladov, investičných správ a návrhov zmlúv, sledovanie časového harmonogramu vyplývajúceho z podpísaných zmlúv medzi MH SR a prijímateľom investičnej pomoci.
  3. Analytické činnosti vrátane prípravy podkladov a návrhov riešení v oblasti zabezpečovania procesu prípravy investícií za odvetvia v pôsobnosti MH SR.
  4. Analýza účinnosti doteraz prijatých opatrení, vyhodnocovanie výsledkov účinnosti navrhovaných opatrení, príprava podkladov pre vyhodnocovanie prijatých rozvojových programov.
  5. Odborné činnosti v oblasti regionálnej investičnej pomoci pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacej legislatívy.
  6. Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva.
 1. Spolupráca na príprave inštitucionálneho rámca, pravidiel v oblasti poskytovania regionálnej investičnej pomoci
  investorom v súlade so smernicami EÚ. Účasť na spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, medzirezortnými
  a medzinárodnými inštitúciami, osobitne OECD a EÚ.
 2. Kontaktná osoba v spolupráci s Európskou komisiou.
 3. Vytváranie údajovej a expertnej databázy o investičných zámeroch.
 4. Evidencia investorov na území SR, ktorí požiadali o poskytnutie investičnej pomoci.
 5. Zabezpečenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného v súlade s kompetenciami organizačného poriadku ministerstva.
 6. Zabezpečenie zverejňovania všetkých dokumentov, legislatívnych a podzákonných noriem na web sídle ministerstva a na ostatných webových sídlach súvisiacich s investičnou pomocou.

 

Kvalifikačné predpoklady

Dosiahnuté vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor právo výhodou

Osobitné kvalifikačné predpoklady – ovládanie cudzieho jazyka – Anglický jazyk, základná úroveň A „ používateľ základov jazyka“ úroveň A2

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – nevyžaduje sa

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti – samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu.

Požadované odborné znalosti

– znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), nariadenie vlády SR č. 219/2015  Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky, vyhláška MH SR č. 123/2012, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície, vyhláška MH SR č. 156/2013, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli, nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020

–   ovládanie cudzieho jazyka – Anglický jazyk, základná úroveň A „ používateľ základov jazyka“ úroveň A2

– IT zručnosti – Microsoft Office, Internet Explorer.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu

Požadované doklady:

 1. profesijný životopis,
 2. kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 3. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie požadovaného cudzieho jazyka (Anglický jazyk, základná úroveň A „ používateľ základov jazyka“ úroveň A2)
 4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 5. čestné vyhlásenie o:
 6. a) spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. b) ovládaní štátneho jazyka,
 8. c) zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 9. d) tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, resp. občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie,
 10. e) ovládaní cudzieho jazyka (Anglický jazyk, základná úroveň A „ používateľ základov jazyka“ úroveň A2) ak uchádzač
  nepredloží doklad podľa bodu 4,
 11. f) pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome a v profesijnom životopise.
 12. písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. na účely výberu na nevyhnutne potrebnú dobu, najdlhšie do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta.


Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi – do 18.07.2016.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu – Ministerstvo hospodárstva SR, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

S označením na obálke a žiadosti – V č. 19/2016

Ďalšie informácie na č. tel. 02/4854 1333, spirova@mhsr.sk