Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Hlavný štátny radca – vedúci/a oddelenia

  • Kdekoľvek

Vonkajšie výberové konanie – 18/2/2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie – 18/2/2016

podľa § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave:

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci/a oddelenia

Organizačný útvar: oddelenie projektov verejnej osobnej dopravy

Stručný opis činností: Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ministerstva. Koordinovanie spolupráce pri tvorbe dopravnej politiky, koncepcií a podkladov OPD a OPII v oblasti verejnej osobnej dopravy. Spolurozhodovacia a posudzovacia činnosť v oblasti posudzovania vplyvov projektov verejnej osobnej dopravy na životné prostredie. Spolurozhodovanie pri vykonávaní štátnej expertízy pre projekty verejnej osobnej dopravy.

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe (po dobu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020)

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Požiadavky: vzdelanie vysokoškolské II. stupňa

jazykové znalosti: anglický jazyk – mierne pokročilý

riadiace a organizačné schopnosti

schopnosť tímovej spolupráce

samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov a listín:

a. žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania

b. kópia diplomu, resp. vysvedčenia

c. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní alebo výbere),

d. profesijný štruktúrovaný životopis

e. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

f. čestné vyhlásenie o

1. spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

2. ovládaní štátneho jazyka,

3. tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občan Švajčiarskej konfederácie,

4. ovládaní cudzieho jazyka, ak nie je podmienka splnená predložením dokladu uvedeného v písmene c),

5. pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, v profesijnom štruktúrovanom životopise alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,

g. písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom vonkajšieho výberového konania

Do vonkajšieho výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania vonkajšieho výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne.

Termín podania žiadosti o zaradenie do vonkajšieho výberového konania: najneskôr do 18. júla 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@mindop.sk.

Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:

1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) mini­málne vo verzii 1.3 a maximálne vo ver­zii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,

2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif

3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz,.tar.gz)

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Na obálke a v žiadosti (príp. v predmete e-mailu) je potrebné uviesť číslo výberového konania:

VVK 18/2/2016

Kontaktná osoba:

Ing. Iveta Šimonovičová (vo veci priebehu výberu, 02/59494236)

Ing. Michal Dekánek (vo veci činností štátnozamestnaneckého miesta, 02/59494362)