Ministerstvo dopravy a výstavby SR: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie – 25/2/2017

podľa § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave:

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci/a oddelenia

Organizačný útvar: oddelenie cestný správny orgán

Stručný opis činností: Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva. Tvorba štátnej politiky na úseku regulácie pozemných komunikácií. Koordinácia činností na úseku štátnej správy pozemných komunikácií v rozsahu svojej pôsobnosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Riadenie, kontrola a metodické usmerňovanie výkonu štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi odbormi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obcami ako prenesený výkon štátnej správy. Koordinácia výkonu činnosti cestného správneho orgánu na diaľniciach a rýchlostných cestách.

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: 2.01 Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Požiadavky:

  •  vzdelanie vysokoškolské II. stupňa, dopravné alebo technické zameranie
  • riadiace a organizačné schopnosti
  • schopnosť tímovej spolupráce
  • samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov a listín:

  • žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania
  • kópia diplomu, resp. vysvedčenia
  • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní alebo výbere),
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • čestné vyhlásenie o: 1. spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 2. ovládaní štátneho jazyka, 3. tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občan Švajčiarskej konfederácie, 4. ovládaní cudzieho jazyka, ak nie je podmienka splnená predložením dokladu uvedeného v písmene c), 5. pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, v profesijnom štruktúrovanom životopise alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
  • písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom vonkajšieho výberového konania

Do vonkajšieho výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania vonkajšieho výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne.

Termín podania žiadosti o zaradenie do vonkajšieho výberového konania: najneskôr do 10. júla 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo dopravy a výstavby SR, osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@mindop.sk.

Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:

1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) mini­málne vo verzii 1.3 a maximálne vo ver­zii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,

2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif

3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz,.tar.gz)

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Na obálke a v žiadosti (príp. v predmete e-mailu) je potrebné uviesť číslo výberového konania:

Vonk. VK 25/2/2017

Kontaktná osoba:

Ing. Iveta Šimonovičová (vo veci priebehu výberu, 02/59494236)

Ing. Vladimír Majcher (vo veci činností štátnozamestnaneckého miesta, 02/59494309)

 

Oficiálna stránka ponuky