Ministerstvo dopravy a výstavby SR: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1513

Služobný úrad: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Námestie slobody 2902/6, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81005

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor manažmentu PPP projektov

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva

Odbor štátnej služby: 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva. Kontrolná činnosť na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

– koncepčné alebo metodické činnosti v oblasti manažmentu projektov verejno – súkromného partnerstva, – kontrola a realizácia platieb vyplývajúcich z koncesnej zmluvy – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, a prípadne ďalších koncesných zmlúv uzatvorených medzi rezortom a súkromným partnerom – koncesionárom v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva, vykonávanie ich vecnej kontroly a vedenie ich evidencie, – zodpovednosť za kontrolu výstupných údajov pre výpočet mesačnej jednotkovej platby v zmysle koncesnej zmluvy – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, a prípadne ďalších koncesných zmlúv uzatvorených medzi rezortom a súkromným partnerom – koncesionárom v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva, – koordinovanie rozpisu a kontroly rozpočtu projektov verejno-súkromného partnerstva podľa jednotlivých investičných akcií, – riadenie a kontrola plnenia zmlúv medzi rezortom a súkromným partnerom – poradcom pri príprave a realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva po finančno-ekonomickej stránke, – spracovávanie komplexných podkladov k úhrade faktúr v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov verejno-súkromného partnerstva.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Námestie slobody 6, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81005

Profil uchádzača
Predpoklady:
 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky: užívateľská znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet, Fabasoft, Outlook, Aspi

Zoznam požadovaných dokumentov:
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 25.09.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 06.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Námestie slobody 81005 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Ing. Mária Némethová, +421259494333