Ministerstvo financií SR: generálny štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1607

Služobný úrad: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Štefanovičova 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81782

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Útvar hodnoty za peniaze

Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: generálny štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Strategické, koncepčné a analytické činnosti súvisiace s realizáciou národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov).

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Štefanovičova 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81782

Profil uchádzača
Predpoklady: 

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť. Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Znalosť ekonomickej teórie s dôrazom na štrukturálne politiky (politika trhu práce, politika vzdelávania, regulácia, zdravotníctvo, penzijný systém) a verejné výdavky (krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie, kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, rozpočtové kapitoly, metodika ESA, COFOG a EKRK, analýza verejných politík z pohľadu hodnoty za peniaze). Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Microsoft Outlook) a všeobecný prehľad.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 27.09.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 05.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Lukáš Hric Osobný úrad Štefanovičova 5 81782 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: október 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Štefanovičova 5 81782 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Ing. Anna Pivková, +421259585003