Ministerstvo financií SR: generálny štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2711
Služobný úrad: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Štefanovičova 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81782
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Sekcia daňová a colná
Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý čerpá služobné voľno
Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti medzinárodného zdanenia a transferového oceňovania a na úrovni ministerstva
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Štefanovičova 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81782

Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  ovládanie štátneho jazyka
  bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor: Ekonómia a manežment alebo právo

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Vyžaduje sa odborná prax: minimálne 5 rokov
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Znalosť zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12.7.2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, smernica Rady (EÚ) 2017/952 z 29.5.2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami, dohovor č. 90/436/EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov Modelová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia OECD, modelová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia OSN, smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, 2010 Správa OECD o priraďovaní ziskov stálym prevádzkarňam, praktický manuál spojených národov pre transferové oceňovanie, odporúčania spoločného fóra o transferovom oceňovaní zriadeného pri Európskej komisií (JTPF), usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/014283/2016 – 724 o určení obsahu dokumentácie podľa §18 ods. 1 zákona o dani z príjmov a pokyny FR SR súvisiace s transferovým oceňovaním. Potrebná znalosť druhého cudzieho jazyka na úrovni B2 ( maďarský jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk).
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni.
 7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 10.11.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 20.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Lukáš Hric Štefanovičova 5 81782 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: december 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Štefanovičova 5 81782 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Adame PhD. LL.M, 0042159583469