Ministerstvo financií SR: generálny štátny radca – odborník v dočasnej štátnej službe v útvare hodnoty za peniaze

  • Kdekoľvek

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: dočasná štátna služba, najviac do 31.12.2020

Obsadzovaná funkcia:  generálny štátny radca – odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Počet obsadzovaných miest:  3

Odbor štátnej služby:  2.02 Financie

Organizačný útvar:  útvar hodnoty za peniaze

Hlavné úlohy:  Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované odborné znalosti:

  1. Ekonomická teória s dôrazom na štrukturálne politiky (politika trhu práce, politika vzdelávania, regulácia, zdravotníctvo, penzijný systém) a verejné výdavky (krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie, kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, rozpočtové kapitoly, metodika ESA, COFOG a EKRK, analýza verejných politík z pohľadu hodnoty za peniaze).
  2. zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  3. ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.

 

Ďalšie požadované schopnosti:  komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, analytické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme,

Ďalšie požiadavky: ovládanie anglického jazyka – úroveň pokročilý

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami:  nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov: 

– písomná žiadosť o zaradenie do výberu

– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe

– kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca       ovládanie jazyka, resp. čestné vyhlásenie ovládaní cudzieho jazyka

– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise

– čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu

– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  31.08.2017

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu)

Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava, Lukáš Hric, lukas.hric@mfsr.sk

S označením na obálke a v žiadosti: V/O/2017/5

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu: na tel. kl. č. 2018, Lukáš Hric, lukas.hric@mfsr.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. 02/59585003, kontaktná osoba Ing. Anna Pivková, anna.pivkova@mfsr.sk.