Ministerstvo financií SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Identifikátor výberového konania: VK/2017/151
Služobný úrad: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu:

Štefanovičova 5
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81782
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor makroekonomických analýz a prognóz

Nadriadený organizačný útvar: Inštitút finančnej politiky

Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti makroekonomických analýz a prognóz na úrovni ministerstva

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Štefanovičova 5
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81782
Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky:
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Prehľad v oblasti makroekonomických teórií, makroekonomického vývoja v SR a Európskej únií, hlavné aktuálne trendy a situácia v zahraničí, dôležité relácie a faktory vplyvu na hlavné indikátory ekonomiky ( HDP, ekonomické cykly, dopytová a ponuková stránka, trh práce, inflácia, úrokové sadzby, kurz, vonkajšia bilancia, otvorenosť ekonomiky a vonkajšie podmienky). Znalosť ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Zoznam požadovaných dokumentov:
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. f.kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni
 7. g.čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

19.07.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

27.07.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe:

https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe:

Lukáš Hric Osobný úrad Štefanovičova 5 81782 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: August

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Štefanovičova 5 81782 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Žúdel PhD. MA
00421259583605