Ministerstvo financií SR – odborník v dočasnej štátnej službe v útvare hodnoty za peniaze

  • Kdekoľvek

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: dočasná štátna služba, najviac do 31.03.2021

Obsadzovaná funkcia:  hlavný štátny radca – odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Počet obsadzovaných miest:  1

Odbor štátnej služby:  2.02 Financie

Organizačný útvar:  útvar hodnoty za peniaze

Hlavné úlohy:  Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované odborné znalosti:

  1. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, Operačný program Efektívna verejná správa, Príručka pre prijímateľa OP EVS (Operačný program Efektívna verejná správa – Programové obdobie 2014 – 2020) s dôrazom na implementáciu, projektové a finančné riadenie projektov. Prehľad v legislatíve SR v oblasti zamestnávania a odmeňovania, verejného obstarávania, rozpočtových pravidiel, kontroly.
  2. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  3. Ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.

 

Ďalšie požadované schopnosti: komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme.

Ďalšie požiadavky: ovládanie anglického jazyka – úroveň pokročilý

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami:  nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov: 

– písomná žiadosť o zaradenie do výberu

– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe

– kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca       ovládanie jazyka, resp. čestné vyhlásenie ovládaní cudzieho jazyka

– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise

– čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu

– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 31.08.2017

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu)

Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava, Lukáš Hric, lukas.hric@mfsr.sk

S označením na obálke a v žiadosti: V/O/2017/7

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu: na tel. kl. č. 2018, Lukáš Hric, lukas.hric@mfsr.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. 02/59585003, kontaktná osoba Ing. Anna Pivková, anna.pivkova@mfsr.sk.