Ministerstvo hospodárstva SR: Hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/3060

Služobný úrad: Ministerstvo hospodárstva SR

Sídlo služobného úradu:

Mlynské nivy 44/a 2022/17-19
Bratislava – mestská časť Ružinov
827 15
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: odbor komunikácie

Nadriadený organizačný útvar: kancelária ministra

Odbor štátnej služby: 1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
1. koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií verejnosti a médiám na úrovni ministerstva, 2. spolupráca s hovorcom pri výbere foriem, metód a tvorby obsahu komunikácie s médiami a verejnosťou, 3. analýza informácií získaných monitorovaním médií a návrhy opatrení na vytváranie priaznivého mediálneho obrazu rezortu, 4. spolupráca pri obsahovej a organizačnej príprave mediálnych aktivít ministra a iných predstaviteľov ministerstva (tlačové besedy, individuálne rozhovory s novinármi, účasť v diskusných reláciách elektronických médií a pod.), 5. vypracúvanie a po konzultáciách s predstaviteľmi ministerstva poskytovanie ústnych a písomných informácií médiám v mene ministerstva, 6. pripravovanie podkladov ministrovi k vystúpeniam v médiách, k vyjadreniam pre médiá, návrhov príhovorov a prejavov z podkladov odborných útvarov, 7. spolupráca s odbornými útvarmi ministerstva pri vybavovaní požiadaviek na informácie pre médiá a verejnosť, 8. plnenie úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a z tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. 9. vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti aplikácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov pre organizácie v pôsobnosti ministerstva, 10. príprava návrhov rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, 11. účasť na akciách usporiadaných ministerstvom (prijatia, stretnutia so zahraničnými partnermi, predstaviteľmi podnikateľských subjektov reprezentantmi záujmových združení, konferencie, semináre a iné verejné fóra
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Mlynské nivy 44/ a
Bratislava – mestská časť Ružinov
827 15

Profil uchádzača

Predpoklady: 
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republikyNie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)

Vyžaduje sa odborná prax: 2 roky

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. súhlas so spracovaním osobných údajov
 7. Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahuje a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 27.11.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 01.12.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe:
Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: december 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba:

Meno: Ing. Lucia Kutáková

Telefónne číslo: 00421248547063