Pracovné ponuky na Ministerstve hospodárstva SR

Názov www stránky Ministerstvo hospodárstva SR

Špecialista pre energetiku (junior 2)

VK/2021/3120, prihlasovanie možné do 27.09.2021
Pripravuje podklady pre schémy štátnej pomoci a výzvy pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ, predovšetkým Plánu obnovy a odolnosti – komponent 1 týkajúci sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a energetickej infraštruktúry. Spolupracuje na odbornom hodnotení projektov, vykonáva analýzy zhromaždených dát a pripravuje dokumenty súvisiace s plnením požiadaviek Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a implementáciou Modernizačného fondu.

________________________________________________

Analytik – 1in-2out (senior/junior)

VK/2021/3124, prihlasovanie možné do 06.10.2021
Posudzuje vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na podnikateľské prostredie, vykonáva ich komplexnú analýzu so zameraním na dodržiavanie princípu 1in-2out, analyticky rozpracováva navrhované opatrenia a pripravuje k nim odborné stanoviská.

________________________________________________

Odborník v oblasti práva/ekonóm – 1in-2out (senior/junior)

VK/2021/3131, prihlasovanie možné do 07.10.2021
Koncepčne a metodicky posudzuje materiály legislatívneho a nelegislatívneho charakteru so zameraním na dodržiavanie princípu 1in-2out a navrhuje úpravy a zmeny navrhovaných zákonov.

________________________________________________

Odborník v oblasti práva/ekonóm – hodnotenie ex-post (senior/junior)

VK/2021/3126, prihlasovanie možné do 06.10.2021
Spolupracuje pri zavedení a implementácii systematického ex-post hodnotenia existujúcich regulácií. Hodnotí efektívnosť, účinnosť a účelnosť existujúcich právnych predpisov a vykonáva analytické úlohy súvisiace s ex-post hodnotením existujúcich regulácií podnikateľského prostredia.

________________________________________________

Odborník v oblasti práva – antibyrokratické balíčky (senior/junior)

VK/2021/3134, prihlasovanie možné do 07.10.2021
Pracuje na príprave antibyrokratických balíčkoch (tzv. „kilečko“). Analyzuje existujúce právne predpisy a k nim súvisiace doručené podnety verejnosti, pripravuje právnu argumentáciu, zúčastňuje sa rokovaní a navrhuje zmeny zákonov s cieľom znížiť regulačné bariéry a administratívnu záťaž podnikania v SR.

________________________________________________

Odborník v oblasti práva/ekonóm/analytik – elektromobilita (senior/junior)

VK/2021/3133, prihlasovanie možné do 07.10.2021
Pracuje na príprave a implementácií nových politík v oblasti zavádzania alternatívnych palív v doprave (napr. Akčný plán pre elektromobilitu). Pracuje na vytváraní národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc, pripravuje verejné obchodné súťaže pre výber budúcich koncesionárov siete. Vytvára a riadi dotačné mechanizmy (schémy pomoci, výzvy) pre budovanie nabíjacích staníc a vodíkových čerpacích staníc na Slovensku.

________________________________________________

Stáž

 

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z.  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.