Ministerstvo hospodárstva SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Odbor štátnej služby – 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví

Organizačný útvar – 4210 (173) odbor priemyselného rozvoja

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.

 1. Tvorbu štátnej politiky, vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva.
 2. Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy – priemyselnej politiky v oblasti výroby kovov a kovových konštrukcií, odvetví strojárstva, opravy a inštalácie strojov a prístrojov na úrovni orgánu štátnej správy, tvorba koncepcií a programov rozvoja za odvetvia výroby kovov a kovových konštrukcií, odvetví strojárstva, opravy a inštalácie strojov a prístrojov vo väzbe na politiku ochrany životného prostredia, zamestnanosti, regionálnu politiku a sociálne aspekty.
 3. Spolupráca pri zabezpečovaní úloh v oblasti implementácie právnych predpisov EÚ súvisiacich s pôsobnosťou odboru do národnej legislatívy a v príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ za vybrané chemikálie z pohľadu vplyvov na priemyselnú výrobu.
 4. Tvorba štátnej politiky, spracúvanie koncepcií rozvoja priemyslu z pohľadu využívania obnoviteľných zdrojov a druhotných surovín vrátane spolupráce s MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva.
 5. Spolupráca so SNAS v oblasti Správnej laboratórnej praxe.
 6. Vyhodnocovanie environmentálnych dopadov výrob v priemysle vrátane spolupráce pri hodnotení perspektív a udržateľnosti ich rozvoja v podmienkach najlepšie dostupných technológií vrátane hodnotenia rozvojových zámerov v priemysle podľa zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 7. Plní úlohy národného koordinátora pre oblasť prekurzorov výbušnín

 

Kvalifikačné predpoklady

Dosiahnuté vzdelanie – vysokoškolské druhého stupňa, technický, chemický alebo prírodovedný smer vítaný.

Osobitné kvalifikačné predpoklady – nevyžadujú sa.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – nevyžadujú sa.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti – schopnosť tvoriť koncepcie a analytické dokumenty, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné a organizačné  schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu.

 

Požadované odborné znalosti

–     znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka, znalosť právnych predpisov v oblasti v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a odpadového hospodárstva (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 262/2014 Z. z., zákon č. 67/2010 Z.z. so zameraním na oblasť predpisov Správnej laboratórnej praxe; základné poznatky o pôsobnosti právnych predpisov EÚ a pôsobnosti orgánov EÚ;

 

–     ovládanie cudzieho jazyka –  Anglický jazyk, základná úroveň A   „ používateľ základov jazyka“ úroveň A1

–     IT zručnosti – Microsoft Office, Internet Explorer.

 

Žiadosť  a zoznam požadovaných dokladov

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu

Požadované doklady:

 1. profesijný životopis,
 2. kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 3. kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie požadovaného cudzieho jazyka (Anglický jazyk, základná úroveň A „ používateľ základov jazyka“ úroveň A1)
 4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 5. čestné vyhlásenie o:
 6. a) spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. b) ovládaní štátneho jazyka,
 8. c) zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 9. d) tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, resp. občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie,
 10. e) ovládaní anglického jazyka (základná úroveň A – používateľ základov jazyka – úroveň A1) ak uchádzač nepredloží doklad podľa bodu 4,
 11. f) pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome a v profesijnom životopise.
 12. písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. na účely výberu na nevyhnutne potrebnú dobu, najdlhšie do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta.

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi – do 20.02.2017.  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu – Ministerstvo hospodárstva SR, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

S označením na obálke a žiadosti – V č. 1/2017 

Ďalšie informácie na č. tel. 02/4854 1333, spirova@mhsr.sk ; 02/4854 7063, schwarczova@mhsr.sk