Ministerstvo hospodárstva SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Dátum nástupu:  apríl/máj 2017, podľa dohody

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (zastupovanie počas RD)

Zodpovedná osoba: riaditeľka odboru ochrany spotrebiteľa

Základné informácie

 • pozícia je určená pre absolventa II. stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore právo
 • podmienkou je dobrá znalosť anglického jazyka
 • CV v slovenskom jazyku je potrebné zaslať na adresu kopcanova@mhsr.sk najneskôr do 15.3.2017
 • bližšie informácie o pracovnej ponuke radi poskytneme na tel. č. 02/4854 2514

Požiadavky na kandidáta

 • od uchádzača sa očakáva výborný prehľad v právnom poriadku SR (najmä občianske právo, správne právo, právne predpisy z oblasti ochrany spotrebiteľa)
 • vysoká úroveň písomného a ústneho prejavu
 • samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívnosť pri navrhovaní riešení komplexných úloh
 • orientácia na dosahovanie výsledkov, záujem pracovať na sebe

 

Predpokladané výstupy

 • tvorba právnych predpisov a strategických dokumentov na úrovni ministerstva v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • príprava analýz, národných pozícií a podkladových materiálov k aktuálne prerokúvaným otázkam v orgánoch Európskej únie (aj v anglickom jazyku)
 • uplatňovanie práva EÚ a SR pri poskytovaní poradenstva, vybavovaní spotrebiteľských podnetov a žiadostí o informácie na úseku ochrany spotrebiteľa
 • príprava nezáväzných právnych stanovísk
 • pripomienkovanie prijímanej legislatívy v SR aj na úrovni EÚ
 • metodické usmerňovanie orgánov trhového dozoru pri aplikácii právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

 

Vybraný uchádzač bude mať príležitosť spolupodieľať sa na:

 • tvorbe a implementácií štátnej spotrebiteľskej politiky
 • príprave pozičných dokumentov súvisiacich s presadzovaním národných záujmov v EÚ

Výberový proces

 • uchádzač absolvuje test zameraný na problematiku ochrany spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z., zákon č. 147/2001 Z. z., zákon č. 391/2015 Z. z. v platnom znení, relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka, základy legislatívneho procesu v SR)
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor s vedením odboru ochrany spotrebiteľa