Ministerstvo hospodárstva SR: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dáva do pozornosti záujemcom o prácu v štátnej službe možnosť sa prihlásiť do výberového procesu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnom útvare: kancelária ministra, tlačový a komunikačný odbor.

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (dočasne uvoľnené miesto zamestnanca z dôvodu čerpania materskej a  rodičovskej dovolenky)
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
Hlavné úlohy: Koordinovanie rozvoja komunikácie s verejnosťou v rámci procesu informovanosti verejnosti v otázkach spadajúcich do pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príprava odborných podkladov k verejným výstupom a reakciám ministerstva. Poskytovanie individuálnych informácií pre verejnosť. Poskytovanie individuálnych informácií, prijímanie a v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, vybavovanie podaní fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú ministerstvu adresované (písomne, telefonicky, e-mailom, faxom, osobne…). Spolupráca s kanceláriou ministra a zodpovednými zamestnancami ministerstva a organizáciami rezortu pri vydávaní periodických a neperiodických publikácií a materiálov ministerstva. Zabezpečovanie vytvárania podmienok na prezentáciu ministerstva.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: minimálne 2 roky odbornej praxe
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 22.12.2016 do 5.1.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, na obálke s označením: hlavný štátny radca, tlačový a komunikačný odbor.

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely výberu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie pracovné ponuky Ministerstva hospodárstva SR nájdete TU!