Ministerstvo kultúry SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania

VK/2017/181
Služobný úrad

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu

Nám. SNP 33
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81331
Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest

1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar

odbor mediálneho práva a audiovízie
Nadriadený organizačný útvar

sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Odbor štátnej služby

2.07 – Kultúra
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec

Nie
Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť

Tvorba legislatívnych návrhov, stratégií, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti médií a audiovízie na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Tvorba návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv, vrátane súvisiacej dokumentácie a účasť na ich presadzovaní v rámci legislatívneho procesu. Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva. Koncepčná činnosť s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Nám. SNP 33
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81331
Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Francúzsky (C1 – Úroveň pokročilá)
Nemecký (C1 – Úroveň pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky

Znalosť Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, znalosť pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Znalosť zákonov z oblasti mediálneho práva a audiovízie, znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Analytické, koncepčné a strategické myslenie, prezenčné zručnosti, spôsobilosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, ochota ďalej sa vzdelávať, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. kópia vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky zo vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

24.07.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

31.07.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Ministerstvo kultúry SR osobný úrad Nám. SNP 33 81331 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

14. 8. 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33 81331 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť
Iné

Znalosť ovládania cudzieho jazyka je alternatívna. Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 ods. 1 Vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.
Kontaktná osoba
Meno

Mgr. Alena Mihalová
Telefónne číslo

+421220482285