Ministerstvo kultúry SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2775
Služobný úrad: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Nám. SNP 33, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81331
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor európskych záležitostí
Nadriadený organizačný útvar: sekcia medzinárodnej spolupráce
Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni vnútroštátneho systému multilaterálnych a európskych záležitostí v rámci vecnej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tvorba koncepčných materiálov spolupráce za rezort kultúry na úrovni vládnych inštitúcií vo vzťahu k predmetnej agende: Európa pre občanov, Kreatívna Európa, Organizácia Spojených národov (OSN), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Stredoeurópska iniciatíva (SEI).
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Odborné spracovávanie podkladov k medzinárodným stykom členov vlády SR a k aktívnej účasti Ministerstva kultúry SR na kultúrnych politikách EÚ a multilaterálnej spolupráce. Príprava pozičných dokumentov Ministerstva kultúry SR k legislatívnym a nelegislatívnym návrhom EÚ (predbežné stanoviská, pozície, inštrukcie na zasadnutia stálych predstaviteľov EÚ a stanoviská na zasadnutia Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport). Príprava analýz a stanovísk k legislatívnym materiálom, materiálom na rokovanie vedenia Ministerstva kultúry SR, vlády SR, iných rezortov týkajúcich sa záležitostí EÚ a multilaterálnej spolupráce. Rozpracovanie, zabezpečovanie a vyhodnocovanie realizácie programového vyhlásenia vlády SR, uznesení vlády SR a ďalších orgánov v súvislosti s agendou EÚ a multilaterálnej spolupráce. Príprava analýz a stanovísk Ministerstva kultúry SR k tematike EÚ, OSN SEI a OECD. Zabezpečovanie a príprava zahraničných pracovných ciest členov vlády SR, najmä na zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Nám. SNP 33, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81331

Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Znalosť Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, znalosť pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti zahraničnej politiky, medzinárodnej spolupráce, práva EÚ a z oblasti kultúry, znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Analytické, koncepčné a strategické myslenie, ochota učiť sa a ďalej sa vzdelávať, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. kópia vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky zo vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 13.11.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 20.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Ministerstvo kultúry SR osobný úrad Nám. SNP 33 81331 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 30. 11. 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33 81331 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné

Žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 ods. 1 Vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach. V zmysle § 82 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátnozamestnanecký pomer sa skončí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec dovŕši vek 65 rokov. To neplatí, ak dôjde k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u). Predĺženie trvania štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov možno na dobu najviac troch po sebe nasledujúcich rokov; v rámci uvedenej doby je možné štátnozamestnanecký pomer predĺžiť aj opakovane.
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Mihalová, +421220482285