Ministerstvo kultúry SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výber podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave:

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Stručný opis činností: Tvorba koncepcie rozvoja v oblasti audiovízie a médií s využitím zahraničných  zdrojov v nadväznosti na zámery vlády. Aktívna účasť v komisiách a výboroch EK a ER Európskej únie a v iných medzinárodných organizáciách v oblasti audiovízie a médií, presadzovanie zámerov SR a implementácia prijatých záverov. Príprava stanovísk, informácií, analýz a koncepčných návrhov v oblasti činnosti odboru. Príprava právnych noriem návrhov všeobecne záväzných predpisov v rezortnom i nadrezortnom rozsahu. Spolupráca s jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe rozvojových programov v súvislosti s predmetom činnosti odboru. Výkon štátneho dohľadu vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti audiovízie a v oblasti médií, evidencia v oblasti audiovízie. Príprava návrhov systémových riešení na podporu, ochranu a rozvoj jednotlivých oblastí v pôsobnosti odboru. Koordinácia spolupráce s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti audiovízie a médií.

Organizačný útvar: odbor mediálneho práva a audiovízie v sekcii médií, audiovízie a autorského práva

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: 2.07 Kultúra

Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona:

 1. občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie, občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,
 2. dosiahnutie veku 18 rokov,
 3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. bezúhonnosť v zmysle 19 ods. 3 zákona,
 5. kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore právo,
 6. ovládanie štátneho jazyka,
 7. ovládanie anglického jazyka na úrovni pokročilý.

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti mediálneho  práva a audiovízie, znalosť medzinárodného právneho rámca mediálneho práva a audiovízie, znalosť správneho poriadku,  znalosť  pravidiel  tvorby  právnych  predpisov,  znalosť  zákona  č.  400/2009  Z.  z.  o štátnej  službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť práce s PC, komunikatívnosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberu,
 2. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa  vzdelania  podľa  zákona  č.  245/2008    z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. kópia vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky zo vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu  o štúdiu  v zahraničí,  medzinárodne  uznávaného  certifikátu  alebo   diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 6. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 7. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 8. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, občianstve iného členského štátu  Európskej   únie,   občianstve   štátu,   ktorý  je   zmluvnou   stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie,
 1. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,
 2. písomný súhlas so spracovávaním  svojich  osobných  údajov na  účely výberového   konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady  na  vykonávanie štátnej   služby   a zaslali   v   určenom   termíne  žiadosť   o zaradenie  do  výberu  a všetky požadované doklady a listiny služobnému úradu.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr  v deň  konania  výberu  pred  jeho uskutočnením  doručiť žiadosť  s požadovanými dokladmi a listinami služobnému úradu aj písomne.

Termín podania  žiadosti  o zaradenie  do  výberu,  požadovaných  dokladov  a  listín:  najneskôr do 19. decembra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami, pričom ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, musí byť služobnému úradu doručená spolu s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu, a to pred začatím samotného výberu.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, PSČ 813 31 alebo osobne v podateľni Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@culture.gov.sk.

Pri zasielaní  súborov  v prílohe  e-mailu  je  potrebné  dodržiavať  nasledujúce  štandardy  v súlade  s  výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:

 1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8
 2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif
 3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz)

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Po doručení Vášho e-mailu Vám bude zaslané potvrdenie o doručení e-mailu.

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberu: V 2016/22 Ďalšie informácie: na tel. č. 02/204 82 205