Ministerstvo kultúry SR: riaditeľ odboru

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Služobný úrad: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Nám. SNP 33. Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81331

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor rozpočtu a financovania

Nadriadený organizačný útvar: sekcia ekonomiky

Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: riaditeľ odboru

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba štátnej kultúrnej politiky a strategických zámerov rozvoja kultúry z ekonomického hľadiska s akcentom na oblasť rozpočtovania a financovania kultúrnych aktivít neštátnych subjektov v súlade so zámermi štátnej kultúrnej politiky.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba štátnej kultúrnej politiky a strategických zámerov rozvoja kultúry z hľadiska jej finančného zabezpečenia z rozpočtových zdrojov, mimorozpočtových zdrojov i z prostriedkov ES.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Nám. SNP 33, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81331

Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Áno

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa odborná prax: Odborná prax v oblasti prípravy a tvorby rozpočtu

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Znalosť Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, znalosť pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Znalosť zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 291/2002 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, sebadôvera, samostatnosť, prezenčné zručnosti.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
 
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 28.08.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 05.09.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Nám. SNP 81331 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 19.9.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Nám. SNP 81331 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Mihalová, +421220482285