Ministerstvo kultúry SR: riaditeľ odboru

 • Kdekoľvek

Stručný opis činností: Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky a sústavy múzeí a galérií na Ministerstve kultúry SR. Príprava strategických materiálov a programov rozvoja knižničného systému SR a sústavy múzeí a galérií v SR. Spracovanie, posudzovanie koncepcií a rozhodovanie o ďalšom rozvoji v oblasti múzeí, galérií a knižníc s prihliadnutím na celosvetové trendy a odporúčania EÚ. Spracovanie legislatívnych zámerov a zásad všeobecne záväzných právnych noriem v danej oblasti a ich príprava z hľadiska vecného a legislatívneho.

Organizačný útvar: odbor múzeí, galérií a knižníc.

Druh štátnej služby: stála štátna služba.

Odbor štátnej služby: 2.02 Kultúra.

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie.

Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona:

 • občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie, občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,
 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť v zmysle § 19 ods. 3 zákona,
 • kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: znalosť systému múzeí, systému galérií a systému knižníc na Slovensku, znalosť múzejnej, galerijnej a knižničnej činnosti, znalosť fungovania ústrednej štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, znalosť zákona 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., znalosť zákona č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť legislatívnych pravidiel vlády SR, riadiace a organizačné schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov a listín:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
 • písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny služobnému úradu.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a listinami služobnému úradu aj písomne.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokladov a listín: najneskôr do 15. apríla 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami, pričom ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, musí byť služobnému úradu spolu s požadovanými dokladmi a listinami doručená aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania, a to pred začatím samotného výberového konania.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, PSČ 813 31 alebo osobne v podateľni Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@culture.gov.sk.

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 2017/3 Ďalšie informácie: na tel. č. 02/204 82 205

Bližšie informácie nájdete TU!!!