Ministerstvo kultúry SR: štátny radca

 • Kdekoľvek

Stručný opis činností: Nastavovanie a kontrola procesov a benchmarkov pre kreatívne centrá implementované z prostriedkov EŠIF, PO3 IROP. Predkladanie návrhov koncepčných, legislatívnych, metodických úloh pre rozvoj kreativity, inovácií, podnikania a internacionalizácie v kultúrnom a kreatívnom sektore.

Organizačný útvar: odbor rozvoja kultúry a kreativity.

Druh štátnej služby: stála štátna služba.

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev.

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona :

 1. občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie, občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,
 2. dosiahnutie veku 18 rokov,
 3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. bezúhonnosť v zmysle § 19 ods. 3 zákona,
 5. kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 6. ovládanie štátneho jazyka,
 7. ovládanie anglického jazyka na úrovni pokročilý.

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Znalosť problematiky kultúrneho a kreatívneho priemyslu z pohľadu verejných politík a podporných nástrojov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni., znalosť odbornej terminológie a základných odborných dokumentov v tejto oblasti, znalosť problematiky EŠIF vo vzťahu ku kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu v kontexte kohéznej politiky EU, znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, analytické a projektové zručnosti, znalosť práce s PC, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov :

 1. žiadosť o zaradenie do výberu,
 2. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. kópia vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky zo vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 6. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 7. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 8. písomné čestné  vyhlásenie  o štátnom  občianstve  Slovenskej  republiky,  občianstve  iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie,
 9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,
 10. písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky požadované doklady a listiny služobnému úradu.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami služobnému úradu aj písomne.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu, požadovaných dokladov a listín: najneskôr do 7.februára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami, pričom ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, musí byť služobnému úradu doručená spolu s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu, a to pred začatím samotného výberu.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, PSČ 813 31 alebo osobne v podateľni Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu:  ou@culture.gov.sk.

Pri zasielaní súborov v prílohe e-mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:

 1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
 1. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif
 1. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz)

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Po doručení Vášho e-mailu Vám bude zaslané potvrdenie o doručení e-mailu.

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberu: V 2017/3

Ďalšie informácie: na tel. č. 02/204 82 205

Originálnu verziu pracovnej ponuky nájdete TU!