Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: Štátny radca

Názov www stránky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2018/6559

Služobný úrad: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Kutuzovova 8, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832 47

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby.

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: sekretariát odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Odbor štátnej služby: 2.09 – Obrana

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený.

Najnáročnejšia činnosť: 

 • Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy v príslušnom odbore štátnej služby, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 

 • Koordinovanie plnenia úloh pri spracovaní návrhov programových a analytických dokumentov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a pri rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na podmienky odboru na základe podkladov zahraničných pracovísk.
 • Koordinovanie spracovania plánovacích dokumentov na základe podkladov doručených zo zahraničných pracovísk, vrátane vyhodnotenia ich splnenia.
 • Predkladanie požiadaviek odboru na úrady a zariadenia zabezpečujúce činnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 • Zabezpečovanie spracovania plánovacích dokumentov a vyhodnocovanie plnenia úloh odboru vyplývajúcich z plánovacích dokumentov.
 • Podieľanie sa na spracovaní Plánu zahraničných aktivít Ministerstva obrany Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.
 • Podieľanie sa na plnení úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností, administratívnej, personálnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti v odbore.
 • Zabezpečovanie činností v oblasti hospodárenia a evidencie hnuteľného majetku, vrátane jeho periodickej inventarizácie.
 • Sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa pridelených limitov odboru.
 • Podieľanie sa na spracovávaní programu činnosti riaditeľa.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Kutuzovova 8, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832 47

Profil uchádzača

 • Predpokladany vek: najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky: 

 • Samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom.
 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä: Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vyhláška č. 30/1947 Zb. o charte Spojených národov a štatúte Medzinárodného súdneho dvora, zjednaných dňa 26. júna 1945 na konferencii Spojených národov o medzinárodnej organizácii, konané v San Franciscu, Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z. o uzavretí Severoatlantickej zmluvy, Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl.

Zoznam požadovaných dokumentov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 • Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia,
 • Kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: v listinnej podobe. V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
V elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní. V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

Bez autentifikácie (bez použitia eID karty): v tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom. Po autentifikácii (s použitím eID karty): v tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 08.10.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 15.10.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Osobný úrad Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba

PhDr. Zuzana Hlinková
Telefónne číslo: +421960312140

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.