Ministerstvo obrany SR: generálny štátny radca

 • Kdekoľvek

Číslo výberového konania: 2017/17-MO

Názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca – vedúci oddelenia

Počet obsadzovaných miest: 1 Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby

Organizačná zložka: oddelenie riadenia štátnej služby Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Stručný opis činností štátnozamestnaneckého miesta

Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Koordinovanie realizácie personálnej politiky v oblasti štátnej služby. Podieľanie sa na príprave a tvorbe zámerov všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vo svojej pôsobnosti. Koordinácia procesu zverejňovania a realizácie výberových konaní a výberov na voľné štátnozamestnanecké miesta. Koordinácia a usmerňovanie politiky vzdelávania štátnych zamestnancov služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Zabezpečovanie prezenčnej formy všeobecnej časti adaptačného vzdelávania štátnych zamestnancov vo svojej pôsobnosti. Koordinácia činností súvisiacich s prevádzkou informačného systému modulu mySAP HR. Súčinnosť pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa osobitného zákona. Koordinácia činností súvisiacich so spracovaním štatistických prehľadov a analýz v oblasti ľudských zdrojov pre potreby Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky. Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s ochranou utajovaných skutočností v pôsobnosti Osobného úradu a to najmä v personálnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. Podieľanie sa na riešení krízových situácií v rámci Osobného úradu.

Predpoklady na prijatie do štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

 •  dosiahnutý vek 18 rokov
 •  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 •  bezúhonnosť
 •  vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
 •  osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Požiadavky na prijatie do štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe

 • ovládanie cudzieho jazyka – nevyžaduje sa
 • ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom alebo určené služobným úradom
  • Ústava Slovenskej republiky,
  • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií),
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
  • sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom,analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, znalosť práce s PC

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Na štátnozamestnanecké miesto sa bude vyžadovať (u úspešného uchádzača) bezpečnostná previerka pre stupeň utajenia „ Dôverné“ v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania s uvedením jeho čísla (2017/17-MO)
 • osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vonkajšieho výberového konania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

 

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi (rozhodujúci je dátum na odtlačku poštovej pečiatky, dátum prijatia žiadosti v služobnom úrade alebo dátum odoslania uvedený v elektronickej pošte): do 6. apríla 2017

 

Adresa na podanie žiadosti

Osobný úrad

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

 

Na obálke uveďte číslo vonkajšieho výberového konania 2017/17-MO.

e-mail: vyber@mod.gov.sk

Originálne znenie pracovnej ponuky nájdete TU!