Ministerstvo obrany SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/534

Služobný úrad: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu:

Kutuzovova 8
Bratislava – mestská časť Nové Mesto
83247

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MO SR

Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej služby

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Koordinácia, plnenie a kontrola plnenia úloh generálneho tajomníka služobného úradu. Spolupráca pri príprave a tvorbe koncepčných materiálov, interných predpisov a ďalších dokumentov v oblasti pôsobnosti kancelárie. Koordinácia a spracovanie plánov, úloh a činnosti kancelárie. Rozpracovávanie nariadení a rozhodnutí generálneho tajomníka služobného úradu na jeho priamych podriadených a na organizačné zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Plnenie úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vzťahu k ďalším služobným úradom. Zabezpečovanie styku generálneho tajomníka služobného úradu so zahraničím v súvislosti s jeho zahraničnými služobnými cestami. Koordinácia činností súvisiacich s výkonom špecializovanej štátnej správy v pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Kutuzovova 8, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 83247

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky:
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 14.08.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 21.08.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Osobný úrad Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 83247 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: september 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba

Osobný úrad .

Telefónne číslo: +421960313381