Ministerstvo obrany SR: hlavný štátny radca – vedúci oddelenia

 • Kdekoľvek

Číslo výberového konania: 2016/64-MO

Dátum zverejnenia: 10. novembra 2016

Názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci oddelenia

Počet obsadzovaných miest: 1 Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie

Organizačná zložka: oddelenie regulácie a realizácie ročného rozpočtu odboru správy rozpočtovej politiky Úradu správy rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Stručný opis činností štátnozamestnaneckého miesta

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Koordinácia, usmerňovanie a zodpovednosť za rozpis, reguláciu a realizáciu ročného programového rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky prostredníctvom jednotlivých modulov Rozpočtového informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky a Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky . Podieľanie sa na tvorbe interných predpisov, odborných pokynov a metodických usmernení. Spracovávanie stanovísk ku koncepčným a strategickým materiálom, ktoré zakladajú nároky na rozpočtové prostriedky rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky. V rámci ročného programového rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky zodpovednosť za reguláciu a realizáciu rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky a rozpočtových opatrení správcu rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti decentrálnych rozpočtových disponentov, rozpočtových disponentov na realizáciu centrálnych výdavkov, rozpočtových a príspevkových organizácii. Zodpovednosť a podieľanie sa na budovaní Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky najmä v oblasti plánovania a správy rozpočtu a analytického a vrcholového výkazníctva.

Predpoklady na prijatie do štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

 • dosiahnutý vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Požiadavky na prijatie do štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe

 • ovládanie cudzieho jazyka – nevyžaduje sa
 • ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom alebo určené služobným úradom:
 •    Ústava Slovenskej republiky,
 •    zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •    Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •    Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 •    Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •    Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •   Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •    Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 •    Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 •    riadiace a organizačné schopnosti, práca s PC na užívateľskej úrovni.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Na štátnozamestnanecké miesto sa bude vyžadovať (u úspešného uchádzača) bezpečnostná previerka pre stupeň utajenia „Dôverné“ v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania s uvedením jeho čísla (2016/64-MO)
 • osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vonkajšieho výberového konania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi (rozhodujúci je dátum na odtlačku poštovej pečiatky, dátum prijatia žiadosti v služobnom úrade alebo dátum odoslania uvedený v elektronickej pošte): do 17. novembra 2016

Miesto (adresa) na podanie žiadosti

Osobný úrad Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava

Na obálke uveďte číslo vonkajšieho výberového konania 2016/64-MO.

e-mail: vyber@mod.gov.sk