Ministerstvo obrany SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/398

Služobný úrad: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu

Kutuzovova 8
Bratislava – mestská časť Nové Mesto
832 47
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: tlačové oddelenie komunikačného odboru Kancelárie ministra obrany

Odbor štátnej služby: 1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná činnosť v oblasti realizácie masmediálnej stratégie rezortu ministerstva obrany. Koordinácia mediálnej politiky rezortu obrany, s ohľadom na celospoločenské hľadiská a s prihliadaním na zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky. Koordinácia procesu masmediálnej politiky a dodržiava zásady komunikácie pri externej komunikácii Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Aktívne vyhľadávanie tém, návrhov, komunikačných a propagačných kampaní a ich spracovávanie, zabezpečovanie podpory medializácie tém a kampaní v elektronických a printových médiách. Podieľanie sa na tvorbe mediálneho plánu. Organizácia činnosti vyplývajúcej z tohto plánu, ktoré sú potrebné na realizáciu, mediálnych výstupov v nadväznosti na dlhodobé ciele a úlohy masmediálnej politiky rezortu ministerstva obrany. Kontrola efektivity procesu masmediálnej politiky, vykonávanie odnotenia a analýza spätnej väzby procesu. Získavanie, analýza a spracúvanie podkladov pre mediálne výstupy určených predstaviteľov rezortu ministerstva obrany. Vyrábanie audiovizuálnych diel a ich distribúcia prostredníctvom rezortnej webovej stránky a na sociálnych sieťach. Zodpovednosť za kvalitu a uverejňovanie informácií na internetovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Zodpovednosť za obsahovú časť súčastí internetovej stránky Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti pôvodného autorstva, nie v oblasti publikovania materiálov, ktoré vyplývajú z publikačných povinností rezortu ministerstva obrany ako povinnej osoby a zodpovednosť za distribúciu dôležitých informácií o rezorte ministerstva obrany.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Kutuzovova 8
Bratislava – mestská časť Nové Mesto
832 47
Profil uchádzača
Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto
 
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

04.08.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

11.08.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Kutuzovova 8 83247 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: september 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba
Osobný úrad
+421960313381