Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2550
Služobný úrad: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo služobného úradu: Dobrovičova – BA 116/12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto,81266
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr
Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

– koordinuje celoštátny alebo medzištátny systém s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, vrátane čerpania prostriedkov Európskej únie /ERDF/, – zabezpečuje koncepčnú činnosť a tvorbu legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva, – spolupracuje na vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, žiadostí o zmenu projektov, zabezpečuje vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov k projektom technickej pomoci, pri ktorých je prijímateľom Riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničná spolupráca (ďalej len „OPCS“) HU-SK, PL-SK, SR – ČR a SK-AT pre programové obdobie 2014-2020 a ich predloženie na príslušný útvar, – vypracováva na základe podkladov z jednotlivých organizačných útvarov plán aktivít v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, – organizačne zabezpečuje realizáciu aktivít v rámci projektov technickej pomoci pre OPCS HU-SK, PL-SK, SR – ČR a SK-AT pre programové obdobie 2014-2020, – vypracováva písomnosti a podklady súvisiace s organizačným zabezpečením realizácie aktivít OPCS HU-SK, PL-SK, SR – ČR a SK-AT pre programové obdobie 2014-2020 v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, vrátane zmlúv a ostatných dokumentov podľa interných riadiacich aktov ministerstva v oblasti technickej pomoci OPCS HU-SK, PL-SK, SR – ČR a SK-AT pre programové obdobie 2014-2020, – zabezpečuje zber údajov do IT monitorovacieho systému pre zhromažďovanie spoľahlivých finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci, – podieľa sa na zabezpečovaní podpornej dokumentácie žiadostí o platbu v rámci projektov technickej pomoci, pri ktorých je prijímateľom MPRV SR pre OPCS HU-SK, PL-SK, SR – ČR a SK-AT pre programové obdobie 2014-2020, – sleduje stav čerpania rozpočtu projektu pre OPCS HU-SK, PL-SK, SR – ČR a SK-AT pre programové obdobie 2014-2020, – zabezpečuje vypracovanie dokumentov potrebných k žiadosti o platbu na Európsku komisiu a ich predloženie relevantným útvarom a subjektom, – vypracováva podklady k pravidelným odhadom očakávaných výdavkov na úrovni projektov technickej pomoci a predkladá ich príslušnému útvaru / subjektu, – spracúva podklady pre výročné správy o vykonávaní pomoci Európskej komisii, – zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa na výdavky a kontrolu pomoci EÚ na úrovni projektov technickej pomoci, – plní úlohu odborného garanta v procese verejného obstarávania v zmysle platnej smernice MPRV SR o verejnom obstarávaní; zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk, v ktorého pôsobnosti je predmet zákazky.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Dobrovičova – BA 116/12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81266

Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Zákon č. 93/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017; Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ; Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty; Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 – Nariadenie o spoločných ustanoveniach (CPR); Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR); Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja; Stratégia Európa 2020.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
 
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 02.11.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 08.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Osobný úrad MPRV SR Dobrovičova – BA 116/12 81266
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 13.12.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Rafaj, +421259266295