Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: štátny radca

 • Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/2839

Služobný úrad: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sídlo služobného úradu: 

Dobrovičova – BA 116/12

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

81266

 

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

 

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Odbor potravinárstva a obchodnej politiky

Odbor štátnej služby: 2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca

 

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

 

Druh štátnej služby: stála štátna služba

 

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva.

 

 

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • tvorba štátnej politiky v oblasti biopotravín pochádzajúcich z ekologickej živočíšnej a rastlinnej výroby, dvojakej kvality potravín a Národného potravinového katalógu,
 • všetky činnosti súvisiace s oblasťou biopotravín a výrobou malých množstiev potravín,
 • koncepčné alebo metodické činnosti pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti biopotravín,
 • koncepčná, metodická a legislatívna činnosť, týkajúca sa dvojakej kvality potravín v rámci EÚ a V4,
 • spolupráca a komunikácia s orgánmi EÚ, SZ a zástupcami krajín V4,
 • koncepčná, metodická a legislatívna činnosť pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s náplňou referátu,
 • aktualizácia a sledovanie príslušnej národnej a nadnárodnej legislatívy pre oblasť biopotravín a dvojakú kvalitu potravín,
 • činnosti súvisiace so zavedením Národného potravinového katalógu a priama spolupráca s NPPC v danej oblasti,
 • systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh súvisiacich so zavedením Národného potravinového katalógu,
 • priama kooperácia a komunikácia s obchodnými sitami.

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

 

Dobrovičova – BA 116/12
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81266

 

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsah
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

 

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

 

Ďalšie požiadavky:

Zákon NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov;

Vyhláška MPRV SR č. 343/2016 Z. z. o niektorých mliečnych výrobkoch;

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá;

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z.;

Vyhláška MPRV SR č. 163/2014 Z. z. o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa;

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe; Nariadenie Rady č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS)č. 2092/91;

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 71/1967 Z. z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok);

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

 

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 15.11.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 22.11.2017

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Osobný úrad Dobrovičova – BA 116/12 81266

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 07.12.2017

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava

 

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

 

Kontaktná osoba

Meno:

Bc. Patrícia  Tlčinová

Telefónne číslo:

+421259266207